Univerzitet Singidunum

univerzitet
Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova nastala 2005. godine kao rezultat želje da se budućoj poslovnoj eliti obezbede moderna znanja putem metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja sve sa ciljem da mladima obezbedi kvalitetno studiranje u sopstvenoj zemlji, bez potrebe odlaska u inostranstvo. Prvi od fakulteta Univerziteta Singidunum, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, osnovan je 1999. godine.

U sastavu Univerziteta Singidunum se nalazi devet fakulteta koji svojim programima pokrivaju širok opseg naučnih disciplina, od finansijskog menadžmenta i osiguranja, preko poslovne informatike, turističkog i hotelijerskog menadžmenta, ekonomije, finansija i administracije, do komunikacije, ekologije i prava.

Univerzitet Singidunum je akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju za osnovne, master i doktorske studije u tri naučna polja: društveno-humanističkom, prirodno-matematičkom i polju tehničkih nauka. Akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta za studijske programe. Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System). Definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva obrazovnog sistema Srbije. Nastavu izvodi 200 profesora sa iskustvom iz Srbije i inostranstva.

Nastava se realizuje u 14.000 m² kvalitetnog i modernog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti.

Univerzitet Singidunum ostvaruje uspešnu saradnju sa 12 visokoškolskih institucija iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije. U okviru dugogodišnje saradnje sa američkim Univerzitetom Linkoln iz Kalifornije organizuju se osnovne akademske studije za sticanje zvanja „Bachelor of Business Administration“ (BBA) i „Master of Business Administration“ (MBA).

Studenti se aktivno uključuju u rad Univerziteta preko Studentskog parlamenta i Studenta prorektora. Centar za razvoj karijere pomaže studentima da razviju veštine za efikasno i efektivno nalaženje posla kroz posebne savetodavne programe.

Univerzitet Singidunum ima razvijenu samostalnu izdavačku delatnost, a do sada su publikovani svi udžbenici i priručnici za naučne discipline obuhvaćene nastavnim planovima i programima fakulteta.

 

  Adresa: Danijelova 32, 11000 Beograd
  Tel. 011 30 94 094
  Fax: 011 24 62 826
  veb sajt: www.singidunum.ac.rs
  e-mail: studije@singidunum.ac.rs


Spisak fakulteta Univerziteta Singidunum: