Studentski krediti

Studentski krediti predstavljaju jednu od retkih novčanih beneficija za studente prve godine fakulteta, s obzirom da se za većinu finansijskih pomoći u vidu stipendija može konkurisati tek na višim godinama studija. Kako su u periodu studiranja studentima najčešće potrebna dodatna novčana primanja, veliki broj budućih brucoša se odlučuje za prijavljivanje na konkurs za studentske kredite jer ovu vrstu pomoći vide kao beskamatni kredit koji se otplaćuje tek nakon završetka fakulteta, odnosno nakon zaposlenja.

Prilikom rangiranja studenata za dobijanje studentskih kredita boduje se prosek ocena iz IV godine srednje škole, kao i prosek primanja po članu domaćinstva. Verovatnoća za odobravanje studentskog kredita je mala ukoliko student ne ostvari maksimalna 2 boda po osnovi proseka primanja po članu domaćinstva, a koja je moguće ostvariti ako je pomenuti prosek primanja manji od prosečne plate u Srbiji za prethodnu godinu. Uslov za nevraćanje kredita je da student ne obnovi nijednu godinu tokom studiranja, kao i da na kraju školske godine tokom koje je primao studentski kredit, ostvari prosek ocena viši od 8,5. U tom slučaju studentski kredit prelazi u oblik stipendije.

STUDENTSKI KREDITI – KONKURS ZA DOBIJANJE

Konkurs za dobijanje studentskih kredita objavljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Priјavljivanje na konkurs za studentske kredite traje od 1. do 31. oktobra svake kalendarske godine.

Obrazac za konkurisanje za studentski kredit se kupuje u knjižari „Prosvetni pregled“. Dokument o proseku primanja po članu porodice se overava u opštini grada u kojoj student živi.

Studentski krediti se primaju 10 meseci godišnje (septembar-jun) i iznosi 6.100 dinara.

studentski krediti

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 18/10,55/13,27/18 i 10/19), člana 33. stav 1. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS“, broj 36/19) i Rešenja broj: 670-01-118/2021-05 od 18.05.2021. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

I USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu studentskih kredita, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa

Studenti iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, pripadnici romske nacionalne manjine, studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima, studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, raseljeni studenti, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom, izuzev studenata bez roditeljskog staranja, studenata pripadnika romske nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom, koji se posebno rangiraju primenom blažih kriterijuma u skladu sa afirmativnim merama u oblasti obrazovanja.

Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA

Student, osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija), prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce, koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1),
– UVERENJE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2),
– UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun, u neto iznosu, tekuće godine (Obrazac br. 4),
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5) i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).
Student, koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2021/2022. godinu, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija,
– UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun, u neto iznosu, tekuće godine (Obrazac br. 4) i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova i
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta, roditelja ili staratelja, odnosno studenta, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. studenti bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice roditelja,
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat,
3. pripadnici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
4. studenti sa invaliditetom i studenti sa hroničnim bolestima – potvrda udruženja studenata sa hendikepom, potvrdu udruženja osoba sa invaliditetom ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja,
5. studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
6. raseljeni studenti – potvrdu da student ima status raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice i raseljena lica sa teritorije opštine na kojoj boravi) i
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Potvrde ne mogu biti starije od devedeset (90) dana.

Eventualna dopuna dokumentacije može se izvršiti preko visokoškolske ustanove u roku predviđenom za dokumentovane prigovore.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA ZA STUDENTSKI KREDIT

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA

Redosled prijavljenih studenata za dodelu studentskog kredita utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u završnom razredu srednje škole – za studente I godine studija, odnosno uspeha iz prethodno završenih godina studija- za studente ostalih godina studija, – ostvarenih ESPB bodova iz prethodnog školovanja,
– efikasnosti studiranja i
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice i
3) pripadnost osetljivoj društvenoj grupi.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta, za period januar – jun, u neto iznosu, tekuće godine.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh u završnom razredu srednje škole, za studente I godine studija – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha u završnom III odnosno IV razredu srednje škole (od 2,00 do 5,00 bodova) i dodaje 4,50 bodova,
2) uspeh iz prethodno završenih godina studija, za studente ostalih godina studija – iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja i
3) efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova prema godini studija u koju je student upisan, i to:

(1) za studente koji ostvare do 60 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/60×2
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2 = korektivni faktor),
(2) za studente koji ostvare do 120 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/120×2,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2,5 = korektivni faktor),
(3) za studente koji ostvare do 180 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/180×3
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3 = korektivni faktor),
(4) za studente koji ostvare do 240 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/240×3,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3,5 = korektivni faktor) i
(5) za studente koji ostvare do 300 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/300×4
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 4 = korektivni faktor).
Student koji nije postigao maksimalnu efikasnost tokom studija nema pravo na bodove po tom osnovu.

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta za period januar –jun, u neto iznosu, tekuće godine, i to:
1) do 20 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 2,00 boda,
2) od 20 % do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 1, 00 bod i
3) više od 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.

Prosečna zarada iz stava 1. ovog člana računa se prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentskog kredita.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK ZA DOBIJANJE STUDENTSKOG KREDITA

Student, za dobijanje studentskog kredita podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan, u roku utvrđenom konkursom.

Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2022. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih studenata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Izvod iz utvrđenog predloga rang liste dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u koje su upisani studenti za dobijanje studentskog kredita.

Svaki student ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli, internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).

Student podnosi dokumentovan prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.

Visokoškolska ustanova, u roku od tri (3) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak studenata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli studentskog kredita za školsku 2022/2023. godinu na osnovu konačne rang-liste.

Na osnovu odluke ministra o dodeli studentskog kredita, student zaključuje ugovor o kreditu s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem, otplatom kredita i oslobađanjem od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita.

Svaki student, korisnik studentskog kredita, dužan je da obezbedi menično pokriće odobrene isplate studentskog kredita, odnosno da dostavi preko visokoškolske ustanove na kojoj studira, potpisanu menicu s IZJAVOM žiranta (Obrazac br. 6), koju dobija na svojoj visokoškolskoj ustanovi, najkasnije do početka odobrene druge isplate kredita za tekuću školsku godinu, uz štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju važeće lične karte (bez čipa) žiranta.

VI ISPLATA STUDENTSKIH KREDITA

Studentu se isplaćuje studentski kredit u 10 jednakih mesečnih rata.

Odobreni kredit isplaćuje se preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke (UniCredit Bank Srbija a.d.).

Studentu se obustavlja isplata odobrenog kredita u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije.

VII STUDENTSKI KREDITI – KONKURSNI OBRASCI

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2022/2023.

Student koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2021/2022. godinu, preko svoje visokoškolske ustanove (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac – PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2022/2023. godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u Konkursu.

Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure zainteresovani mogu dobiti na visokoškolskim ustanovama, 15 dana pre početka konkursa.

Napomena:

Student, koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2021/2022. godinu, a narednu godinu je upisao sa prenetim ispitom iz prethodne godine studija ili sa prosečnom ocenom manjom od 9,00 (devet) – može podneti prijavu za dobijanje studentskog kredita, u skladu sa uslovima Konkursa za dodelu studentskih kredita, uz podnošenje PRIJAVE- Obrazac br. 1a, Uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice (Obrazac br. 4), dva svojeručno potpisana Ugovora o studentskom kreditu (Obrazac br. 5), kao i štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).

Student, koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2021/2022. godinu, a narednu godinu je upisao sa prosečnom ocenom najmanje 9,00 (devet) i položenim svim ispitima iz prethodnih godina studija – može podneti prijavu za dobijanje studentske stipendije, u skladu sa uslovima Konkursa za dodelu studentskih stipendija, uz podnošenje PRIJAVE- Obrazac br. 1a, dva svojeručno potpisana Ugovora o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a), kao i štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).