Kriminalističko-policijski univerzitet

Kriminalističko-policijski univerzitet
Kriminalističko-policijski univerzitet

Kriminalističko-policijski univerzitet ima svoje začetke u prvoj državnoj Policijskoj školi osnovanoj 1921. godine. Do tada su se budući policijski službenici pripremali za službu kroz praksu.

U skladu sa savremenim zahtevima i potrebama struke, odlukom Vlade Republike Srbije, 07. jula 2006. godine osnovana je Kriminalističko-policijska akademija (KPA) kao samostalna visokoškolska ustanova za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa za potrebe policijskog obrazovanja, kao i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja od značaja za kriminalističko-policijske i bezbednosne poslove. Kriminalističko-policijska akademija nastala je integracijom Više škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije i bila je njihov pravni sledbenik.

Razvoj bazičnih naučnih disciplina i tehnika čija saznanja kriminalistika (kao matična naučna disciplina), primenjuje za postizanje jasno utvrđenih ciljeva, dovelo je do potrebe daljeg unapređivanja i razvoja institucije u skladu sa rastućim potrebama prevashodno Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i drugih subjekata. Vlada Republike Srbije, 7. marta 2014. godine donela je Odluku o osnivanju Kriminalističko-policijskog univerziteta za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja.

Od trenutka osnivanja kada su izražene potrebe osnivača, do momenta ispunjenja svih uslova neophodnih za otpočinjanje funkcionisanja Univerziteta, proteklo je skoro 5 godina. Konačno nakon akreditacije svih studijskih programa, akreditacije ustanove i akreditacije ustanove kao naučno-istraživačke organizacije te dobijanja dozvole za rad Univerziteta, oformljeni su organi univerziteta. Ispunjenjem navedenih uslova, Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 2 FI 860/2018 od 24.12.2018. godine, izvršen je upis promene oblika organizovanja iz Kriminalističko-policijske akademije u Kriminalističko-policijski univerzitet.

Departmani u sastavu Univerziteta su: Departman kriminalistike, Departman informatike i računarstva i Departman forenzičkog inženjerstva. Momenat otpočinjanja rada Univerziteta, označava početak nove epohe institucije koja baštini dobra svih prethodnih institucija, i predstavlja jedinu ustanovu u zemlji koja obavlja delatnost visokog obrazovanja i drugih oblika stručnog obrazovanja i usavršavanja od značaja za kriminalističko-policijske i bezbednosne poslove.

Studijski programi koji se izvode na departmanu kriminalistike su:

 • Osnovne strukovne studije Kriminalistika, trajanje studija 3 godine
 • Osnovne akademske studije Kriminalistika, trajanje studija 4 godine
 • Master akademske studije Kriminalistika, trajanje studija 1 godina
 • Specijalističke akademske studije, trajanje studija 1 godina
 • Doktorske studije Kriminalistika i pravo, trajanje studija 3 godine

Studijski programi koji se izvode na departmanu informatike i računarstva su:

 • Osnovne akademske studije Informatika i računarstvo, trajanje studija 4 godine
 • Master akademske studije Informatika i računarstvo, trajanje studija 1 godina
 • Doktorske studije Informatika, trajanje studija 3 godine

Studijski programi koji se izvode na departmanu forenzičkog inženjerstva su:

 • Osnovne akademske studije Forenzičko inženjerstvo, trajanje studija 4 godine
 • Master akademske studije Forenzičko inženjerstvo, trajanje studija 1 godina
 • Doktorske studije Forenzičko inženjerstvo, trajanje studija 3 godine

 

Adresa: Cara Dušana 196, 11080 Zemun
Tel. 011 31 61 444, 31 07 100
Faks: 011 31 62 150
veb sajt: www.kpu.edu.rs
e-mail: rektorat@kpu.edu.rs