Danas je 
среда, 6 децембра, 2023. godine... Pronađite sve neophodne informacije o studentskom životu na našem portalu!

Vodič za brucoše u Boegradu

Drage kolege, u želji da vam poželimo dobrodošlicu i srećan početak studija, pripremili smo za vas jedan kratki vodič za brucoše, gde možete pronaći sve najvažnije informacije koje vam mogu olakšati prve studentske dane. Na sledećoj strani možete pronaći najznačajnije informacije o studijama, pravilnicima i potrebnim dokumentima, savete od suštinskog značaja kao što su uputstva za vađenje studentske i BusPlus kartice, kao i najvažnije adrese na kojima se možete informisati o provodu u gradu i zabavi.

Opšte informacije o studiranju koje svaki brucoš treba da zna 

Pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem. Visoko obrazovanje se ostvaruje kroz akademske i strukovne studije. Akademske studije osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća, a strukovne studije imaju za cilj osposobljavanje studenata za praktičnu primenu znanja i veština u okviru radnih procesa.

Studije prvog stepena su osnovne strukovne i akademske studije. U studije drugog stepena spadaju: specijalističke strukovne, kao i diplomske (master) i specijalističke akademske studije, a studije trećeg stepena su doktorske akademske studije.

Školska godina počinje 1. oktobra i traje ukupno 12 meseci. Nastava traje 30 nedelja (podeljenih u 2 ili 3 trimestra). Ukupan broj časova aktivne nastave u toku školske godine iznosi najmanje 600 časova. Nastava iz jednog predmeta traje od jednog do dva semestra ili od jednog do tri trimestra.

Šta znači studiranje po Bolonji?

Bolonjsku deklaraciju potpisalo je 29 ministara obrazovanja evropskih zemalja 19. juna 1999. godine u Bolonji. Republika Srbija je postala potpisnica Bolonjske deklaracije 2003. godine i tada se obavezala da će reformisati svoje visoko obrazovanje u skladu sa deklaracijom.

Cilj koji je postavljen je stvaranje evropske zone visokog obrazovanja. Time što bi studijski programi bili usaglašeni, akademski stepeni ujednačeni i time što bi diplome mogle da se „prevode“ među evropskim univerzitetima, povećala bi se međunarodna kompetitivnost.

Evropski sistem prenosa bodova i trajanje studija

Svaki predmet u okviru studijskog programa nosi odgovarajući broj ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodova, čijim se zbirom označava ukupan obim studija. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom angažovanju studenta u toku jedne školske godine. Pod angažovanjem studenta podrazumevaju se aktivnosti u vezi sa nastavom (predavanja, vežbe, praktična nastava, seminari i dr.), samostalnim učenjem, kolokvijumima, ispitom, izradom završnog rada, dobrovoljnim radom u lokalnoj zajednici (koji organizuje visokoškolska ustanova) i dr. Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB bodova.

Diplomske akademske studije imaju u zavisnosti od obima osnovnih studija 60 ESPB ili 120 ESPB bodova (potrebno je ostvariti najmanje 300 bodova na osnovnim i diplomskim studijama zajedno).

Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, ukoliko je tokom prethodnog obrazovanja ostvareno najmanje 300 bodova. Izuzetak su programi iz medicinskih nauka, kod kojih se mogu integrisati osnovne i diplomske studije tako da ukupan obim ne prelazi 360 ESPB bodova.

Studije na budžetu

Po Zakonu o visokom obrazovanju, da bi student ostao na budžetu, treba da ostvari 48 bodova. Odlukama univerziteta je broj bodova za upis naredne godine smanjen za prve dve generacije „bolonjaca“.

Studenti koji su bili na samofinsnsiranju mogu preći na budžet ukoliko ispune predviđene uslove za taj status.

Ispiti i ocenjivanje studenata

Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do početka nastave tog predmeta u narednoj školskoj godini, na jednom od jezika na kojima se nastava izvodila. Polaganje može biti usmeno, pismeno i praktično. Ispitnih rokova ima šest, a vreme održavanja istih utvrđuje visokoškolska ustanova. Za predmete u polju umetnosti može da se utvrdi jedan dodatni ispitni rok u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Poslednji ispitni rok za školsku godinu  završava se najkasnije do 10. oktobra. Posle tri neuspela polaganja istog ispita, student može da polaže ispit pred komisijom. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Predispitne obaveze uključene su u ukupan zbir sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Uspeh studenta na ispitu se izražava ocenom od 5 (nije položio) do 10, ili na neki drugi, nenumerički način, u skladu sa navedenim odnosom.

Prava i obaveze studenata 

Student ima pravo na:

 • upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje;
 • blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije;
 • aktivno učestvovanje u donošenju odluka, u skladu sa zakonom;
 • samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja;
 • povlastice koje proizilaze iz statusa studenta;
 • podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente;
 • obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa zakonom;
 • različitost i zaštitu od diskriminacije;
 • da bira i bude biran na izborima za Studentski parlament i druge organe visokoškolske ustanove.

Student je dužan da:

 • ispunjava nastavne i predispitne obaveze;
 • poštuje opšte akte ustanove;
 • poštuje prava drugih studenata i zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi;
 • učestvuje u donošenju odluka, u skladu sa zakonom.

U slučaju narušavanja prava, student može podneti žalbu u skladu sa statutom visokoškolske ustanove. Student ima pravo da podnese prigovor na dobijenu ocenu u roku od 36 časova od dobijanja ocene, ukoliko smatra da ispit nije sproveden u skladu sa zakonom i statutom. Nakon 24 časa od podnošenja prigovora, nadležni organ donosi odluku. Ukoliko se prigovor usvoji, student ponovo polaže ispit u roku od 3 dana.

Javne isprave studenata

Javne isprave su: studentska knjižica (indeks), diploma o stečenom visokom obrazovanju i dodatak diplomi. Diploma i dodatak diplomi se izdaju i na engleskom jeziku.

Dodatak diplomi (Diploma Supplement)

Student ima pravo da sluša i polaže predmete koji nisu predviđeni njegovim studijskim programom. O tim ispitima se vodi posebna evidencija i ulaze u dodatak diplomi. U dodatak diplomi uključuju se i ESPB bodovi koje student ostvaruje kroz vannastavne aktivnosti (angažovanje u studentskim organizacijama, predstavljanje fakulteta na sportskim manifestacijama, volonterski rad…), a u skladu sa internim dokumentima fakulteta.

Studentske stipendije

Studentske stipendije predstavljaju vid finansijske pomoći koji se obezbeđuje za studente radi nagrađivanja postignutih rezultata u određenom periodu, ali i zbog motivisanja za nastavak obrazovanja, profesionalno usavršavanje i istraživanje. Mogu biti namenjene studentima koji tek upisuju fakultet u zemlji ili inostranstvu, zatim onima koji tokom studiranja postižu visok prosek ocena, kao i onima koji su diplomirali, a žele da nastave školovanje na master ili doktorskim studijama.

Studentske stipendije se najčešće dodeljuju samo unapred utvrđenom broju kandidata. Pravo na studentsku stipendiju je moguće ostvariti na osnovu brojnih kriterijuma, u zavisnosti od toga koja vrsta stipendije je u pitanju. Najčešći kriterijumi za izbor studenata koji će dobiti stipendiju su: prosek ocena, godina studija, posebni talenat, socijalni status, ili pripadnost određenoj etničkoj grupi. Od velike važnosti je da studenti pažljivo pročitaju sve uslove konkursa za stipendije, kao i da poslata dokumentacija bude uredna i kompletna.

Svake godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za aktuelnu školsku godinu.

Studentski krediti

Studentski krediti predstavljaju jednu od retkih novčanih beneficija za studente prve godine fakulteta, s obzirom da se za većinu finansijskih pomoći u vidu stipendija može konkurisati tek na višim godinama studija. Kako su u periodu studiranja studentima najčešće potrebna dodatna novčana primanja, veliki broj budućih brucoša se odlučuje za prijavljivanje na konkurs za studentske kredite jer ovu vrstu pomoći vide kao beskamatni kredit koji se otplaćuje tek nakon završetka fakulteta, odnosno nakon zaposlenja.

Konkurs za dobijanje studentskih kredita objavljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Rok za priјavljivanje na konkurs za studentske kredite  јe od 1. do 31. oktobra svake kalendarske godine.

Obrazac za konkurisanje za studentski kredit se kupuje u knjižari „Prosvetni pregled“. Dokument o proseku primanja po članu porodice se overava u opštini grada u kojoj student živi.

Više informacija o studentskim kreditima pročitajte na Studentski krediti

Studentske kartice

Studentske kartice su osmišljene sa ciljem da podrže ideju mobilnosti mladih ljudi, upoznavanja različitih kultura i druženja sa vršnjacima. Ove kartice vam nude mogućnost da ostvarite veliki broj popusta vezanih za kulturne događaje i institucije (muzeje, galerije, koncerte, festivale, pozorišta, bioskope), šoping, smeštaj, ishranu i prevoz. Raspon popusta je od 3 do 100%, a nacionalne galerije i muzeji su ubedljivo najvelikodušniji. Nekada će popust iznositi 50% cene karte, a nekada ćete uštedeti samo nekoliko desetina do stotinu dinara. Može da se desi da i ne dobijete baš nikakav popust. Sve zavisi od toga da li je određena institucija kulture sklopila ugovor sa organizacijom koja izdaje kartice. Kartice su dostupne svim studentima državnih i privatnih univerziteta starosti do 30 godina. Neke od najpopularnijih studentskih kartica su:

 • EURO<26
 • ISIC
 • INTER RAIL
 • STUDENTSKA ČIP KARTICA
 • BUS PLUS KARTICA

Više informacija o studentskim karticama možete pronaći na Studentske kartice

Gde i kako mogu izvaditi Bus Plus karticu?

Studenti mogu izvaditi ili produžiti važnost personalizovanih BusPlus kartica za narednu školsku godinu počev od kraja avgusta tekuće godine. Kartice od prethodne školske godine važe zaključno sa 31. oktobrom tekuće godine.

Potrebna dokumenta za izdavanje – Studenti sa potvrdom o studiranju za celu školsku godinu (P3):

 • Originalna potvrda o pohađanju škole ili fakulteta za celu godinu
 • Fotokopija lične karte

Period izdavanja kartice/Period važenja kartice:

Trajna (4 godine)/Za P3: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10, nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Napomena:

 • Na studentske legitimacije imaju pravo lica koja nisu navršila 26 godina (studenti osnovnih studija, apsolventi, postapsolventi, studenti master studija). Studenti doktorskih studija i studenti medicinskog fakulteta do navršenih 28 godina.
 • Oni koji upisuju prvu godinu fakulteta, zbog promene statusa, imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je produženje za narednu školsku godinu besplatno.
 • Studentske Busplus kartice mogu se proužiti podnošenjem originala potvrde o pohađanju fakulteta i pružanjem na uvid važeće Busplus kartice i lične karte.

Kako funkcioniše gradski prevoz u Beogradu pogledajte Gradski prevoz u Beogradu

Studentski domovi u Beogradu

Studentski domovi su ustanove kojima rukovode studentski centri univerziteta u našoj zemlji. Osnovna delatnost studentskih centara jeste pružanje smeštaja i ishrane studentima.

Prаvо nа smеštај u studentskim domovima imајu studеnti visоkоškоlskih ustаnоvа čiјi је оsnivаč Rеpublikа Srbiја, kојi su upisаni prvi put u tеkućој škоlskој gоdini nа studiје prvоg, drugоg ili trеćеg stеpеnа, čiје sе škоlоvаnjе finаnsirа iz budžеtа Rеpublikе Srbiје, kојi imајu držаvlјаnstvо Rеpublikе Srbiје i čiје prеbivаlištе niје u sеdištu visоkоškоlskе ustаnоvе nа kојој studirа.

Studenti koji se finansiraju iz budžeta imaju pravo na smeštaj u domu po dotiranim, nižim cenama. Samofinansirajući studenti mogu dobiti mesto u studentskom domu ukoliko nakon raspodele budžetskim studentima ostane slobodnih mesta, ali mesto plaćaju po višim, ekonomskim cenama.

Konkurs za raspodelu mesta u studentskim domovima se za brucoše raspisuje u septembru, dok se za studente ostalih godina konkurs raspisuje početkom školske godine.

SPISAK STUDENTSKIH DOMOVA U BEOGRADU:

Studentski restorani u Beogradu

Pravo na ishranu u studentskim restoranima imaju jedino studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, a da bi ostvarili pravo neophodno je i da raspolažu Studentskom čip-karticom i žetonom koji im obezbeđuju ulaz u restoran i korišćenje pribora za jelo. Studenti kojima prebivalište (adresa na kojoj su prijavljeni) ne pripada teritoriji grada Beograda, imaju pravo na ishranu u studentskim restoranima i to na tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera). Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta republike Srbije imaju pravo na obroke po regresiranim cenama, dok studenti koji sami finansiraju svoje školovanje imaju pravo na tri obroka dnevno, po ekonomskim cenama.

Studenti kojima je prebivalište na teritoriji grada Beograda imaju pravo na jedan obrok dnevno (doručak, ručak ili večeru). Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta republike Srbije imaju pravo na obrok po regresiranim cenama, a studenti koji sami finansiraju svoje školovanje, po ekonomskim cenama.

Naziv i adresa restorana:

 • Karaburma, Mije Kovačevića 76
 • Patris, Ljubice Luković 1
 • Rifat, Milana Rakića 77
 • Kralj Aleksandar I, Bul. Kralja Aleksandra 75
 • Voždovac, Vojvode Stepe 320
 • Košutnjak, Blagoja Parovića 156
 • Zemun, Cara Dušana 254
 • Studentski grad, Tošin Bunar 151
 • Mika Mitrović, Kralja Vladimira 33
 • Obilićev venac, Obilićev venac 4
 • Đušina, Đušina 5
 • Agronom, Nemanjina 6, Zemun
 • Veterinar, Bulevar oslobođenja 18
 • Medicinar, Dr Subotića 8
 • Farmaceut, Vojvode Stepe 450
 • Šumarski, Kneza Višeslava 1
 • Glumac, Bulevar umetnosti 20

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

Adresa:  Glavna zgrada – Krunska 57;
Telefon:  011 30 85 591, 30 85 592, 24 33 488
Faks:  011 34 41 547
Mail:  studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs
Veb sajt:  www.zzzzsbg.rs

Ambulanta Studentski grad: Novi Beograd, I blok

Ambulanta Karaburma: Mije Kovačevića 7b

STACIONAR
Radno vreme: 00-24 h
Adresa: Prote Mateje 29
Telefon: 011 30 85 591
Mail:  stacionar@zzzzsbg.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za oko 120.000 studenata  Univerziteta i Visokih stručnih škola u Beogradu (državnih i privatnih). U Zavodu studenti mogu dobiti zdravstvenu zaštitu iz oblasti: opšte medicine, ginekologije, stomatologije, oftalmologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, neuropsihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, prevencije HIV/SIDE i polno prenosivih infekcija, laboratorijske dijagnostike, radiološke i ultrazvučne dijagnostike, interne medicine, minimalne invazivne hirurgije.

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenti obavljaju i pregled za useljenje u studentski dom. U zavodu se mogu obaviti i dodatne zdravstvene usluge pod povoljnim uslovima: lekarsko uverenje za upis na fakultet, za dobijanje vozačke dozvole B kategorije, lekarsko uverenje za vize, kao i sve vrste lekarskih pregleda za regulisanje statusnih pitanja na fakultetu. Zavod radi svakodnevno od 7 h do 20 h, a Stacionar radi 24 h. Subotom, nedeljom i za vreme praznika organizovana su dežurstva lekara: subotom se dežura od 08-15 h, a nedeljom dežura samo Služba opšte medicine od 08-15 h.

Studentsko omladinske zadruge u Beogradu

Studentsko omladinske zadruge su organizacije koje studentima pronalaze privremene, povremene ili sezonske poslove. Preko studentsko omladinske zadruge može se raditi najduže 120 dana. Studenti se sami prijavljuju za poslove koje žele da rade, a studentska zadruga pronalazi poslove kod poslodavaca i poziva studente u najkraćem mogućem roku.

Za učlanjenje u studentsko omladinsku zadrugu potrebna je lična karta, indeks i otvoren račun u banci. Potrebno je i uplatiti godišnju članarinu (iznosi 500,00 rsd godišnje). Svake godine potrebno je obnoviti članstvo u zadruzi  i podneti dokaze da student i dalje ispunjava uslove.

Neke od najpoznatijih studentsko omladinskih zadruga u Beogradu su: Studentsko omladinska zadruga SBU, Omladinska zadruga Beo Community, Omladinska zadruga Indeks i druge.

Poslovi za studente

Pored studentsko omladinskih zadruga, studenti mogu da pronađu veliki izbor stalnih, povremenih ili honoranih poslova na portalu za zapošljavanje mladih SBU – Poslovi.

Oglase za posao na portalu objavljuju omladinske zadruge, agencije za zapošljavanje i sve ostale firme koje imaju potrebu da zaposle mlade ljude. Poslovi za studente su razvrastani po kategorijama što studentima omogućava da na brz način odaberu adekvatan oglas za posao.

Izlasci u Beogradu

A kako biste mogli da upotpunite svoje studentske dane, pripremili smo za vas i nekoliko ideja kako na najbolji način možete iskoristiti slobodno vreme.

Planirate izlazak sa društvom, informišite se o svim aktuelnim dešavanjima i najavama, ili odaberite neki izlazak za vikend – Magazin.

Ukoliko želite da odete u bioskop, pozorište, ili želite da pronađete biblioteku u svojoj blizini, ili pak da se bavite sportom, sve najvažnije lokacije u gradu očekuju vas na adresi Servisnih informacija: