Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

univerzitet privredna akademija u novom sadu
Zgrada Privredne akademije

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Univerzitet je osnovan 2000. godine sa ciljem da u uslovima ubrzane rekonstrukcije naše privrede, države i pravosuđa, obrazuje vrhunske kadrove iz oblasti prava i ekonomije, koji će već u toku školovanja primenjujući znanje iz celog sveta, biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, kao i da se osposobe za one ciljeve i zadatke, u našoj privredi i društvu, koji se očekuju u narednom periodu.

Od osnivanja do danas, prateći trendove razvoja visokog obrazovanja, Univerzitet je prerastao u prestižnu visokoškolsku ustanovu koja kroz interakciju naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, rukovodeći se potrebama okruženja i studenata, pruža širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu čvrsto je pozicioniran na domaćem tržištu visokog obrazovanja. Univerzitet je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnoloski razvoj.

Danas Univerzitet u svom sastavu ima šest fakulteta: Pravni fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad i Fakultet savremenih umetnosti, Beograd. Svi fakulteti u sastavu Univerziteta su akreditovani, kao i studijski programi na sva tri nivoa studija.

Saradnja sa privredom i međunarodna saradnja veoma su važan faktor razvoja Univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu. Zbog toga je na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu formiran Centar za međunarodnu saradnju. Osnovni cilj je internacionalizacija: realizacija zajedničkih projekata, mobilnost studenata i nastavnog kadra. Na nivou Univerziteta do sada je velik broj ugovora o saradnji sa visokoškolskim institucijama evropskih zemalja. Na taj način postiže se transparentnost nauke i internacionalizacija diploma Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

 

Adresa: Cvećarska 2, 21000 Novi Sad
Tel. 021 53 10 20
Faks: 021 53 03 59
veb sajt: www.privrednaakademija.edu.rs
e-mail: office@privrednaakademija.edu.rs

 

Spisak fakulteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu: