Univerzitet odbrane u Beogradu

univerzitet-odbrane
Zgrada Univerziteta odbrane

Univerzitet odbrane u Beogradu osnovan je Odlukom Vlade republike Srbije 24. februara 2011. godine i predstavlja najmlađi državni univerzitet. U pitanju je prvi univerzitet takvog tipa u regionu, a njegova misija je osposobljavanje oficira, rodova i službi sa akademskim obrazovanjem i njihovo kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje.

Ova visokoobrazovna institucija objedinjuje obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Univerzitet odbrane u svom sastavu ima dva fakulteta, a delatnost visokog obrazovanja se realizuje kroz akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena u okviru više naučnih oblasti: društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških i medicinskih nauka. Više od 800 kadeta ima priliku da studira na osnovnim, master, integrisanim, specijalističkim, kao i doktorskim akademskim studijama.

Delatnost Univerziteta je zasnovana na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog rada. Funkcije visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta se integrišu sprovođenjem jedinstvene politike, koja ima za cilj konstantno poboljšanje kvaliteta nastave, osavremenjivanje obrazovanja, usavršavanje naučnoistraživačkog podmlatka, kao i uključivanje kadeta u naučnoistraživački rad, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Univerzitet odbrane je orijentisan ka uspostavljanju, razvijanju i negovanju saradnje sa mnogim domaćim i inostranim univerzitetima, ali i sa internacionalnim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja. Učešćem u raznim projektima i programima, doprinosi se jačanju međunarodne saradnje, što predstavlja jedan od prioriteta Univerziteta.

Organi Univerziteta su – Savet Univerziteta, Rektor Univerziteta, Senat Univerziteta, Stručna veća Univerziteta, kao i Kadetski parlament. Savet Univerziteta je organ upravljanja Univerziteta, a Senat i Stručna veća Univerziteta su stručni organi. Kadeti štite svoje interese i ostvaruju prava preko Kadetskog parlamenta koji ima 15 članova.

Fakulteti Univerziteta odbrane u svom sastavu mogu samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama sprovoditi programe obrazovanja tokom života, van okvira studijskih programa za koji imaju dozvolu za rad. Ovi programi se odnose na razne seminare, kurseve, radionice, naučna i stručna usavršavanja, i slično. Time se polaznicima pruža mogućnost za proširivanje stečenog znanja i osposobljavanje za njegovu primenu u praksi, kao i razvijanje veština koje su neophodne za uključivanje u radni proces.

Opšta obeležja Univerziteta odbrane su amblem, zastava, pečat, suvi žig i štambilj, dok su univerzitetska obeležja – rektorski lanac i ogrtač za rektora i prorektore. Univerzitet može imati i posebne simbole – medalju, plaketu, značku, kao i druge reprezentativne oznake.

 

Adresa: Pavla Jurišića-Šturma 1, 11000 Beograd
Tel. 011 30 05 197
Faks: 011 30 05 201
veb sajt: www.uo.mod.gov.rs
e-mail: rectorate@mod.gov.rs

 

Članice Univerziteta su: