Univerzitet Union – Nikola Tesla

univerzitet union nikola tesla
Zgrada Univerziteta Union Nikola Tesla

Univerzitet Union Nikola Tesla izdvojio se 2010. godine iz Univerziteta Union, usled neslaganja sa politikom rada na proširenom Univerzitetu Union. Jedan od osnivača Univerziteta Union, kompanija Graditelj inženjering donela je odluku o osnivanju novog univerziteta, Union – Nikola Tesla, sa četiri fakulteta. Novi Univerzitet mogao je biti akreditovan samo kao integrisani, a osnivač je Fakultet za graditeljski menadžment.

Na Univerzitetu se realizuju studije sva tri stepena – osnovne, master i doktorske akademske studije, a studijski programi su organizovani u okviru tri obrazovno-naučna i obrazovno-umetnička polja: tehničko-tehnološke, društveno-humanističke i prirodno-matematičke nauke.

Univerzitet “Union – Nikola Tesla” obavlja delatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačku, odnosno umetničko-istraživačku delatnost, ekspertsko-konsultantsku delatnost, izdavačku delatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog, istraživačkog i umetničkog rada.

Studenti Univerziteta “Union – Nikola Tesla” svoja prava mogu ostvarivati kroz delatnost Studentskog parlamenta, čija se osnovna delatnost odnosi na osiguranje kvaliteta nastave, reformisanje studijskih programa, kao i analizu efikasnosti studiranja.

U okviru Univerziteta postoje i četiri centra: Centar za kvalitet, Centar za studentske aktivnosti, Inovacioni centar, kao i Centar za informacioni sistem.

Fakulteti koji se nalaze u okviru Univerziteta Union Nikola Tesla:

  • Fakultet za graditeljski menadžment
  • Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
  • Fakultet za menadžment nekretnina
  • Fakultet za preduzetnički biznis
 Adresa: Cara Dušana 62 – 64, 11000 Beograd
 Tel. 011/21-80-271
 Tel. 011/21-80-013
 veb sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs
 e-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs

 

Fakultet za graditeljski menadžment Univerziteta Union Nikola Tesla

Fakultet za graditeljski menadžment realizuje studije iz oblasti arhitekture i građevine. Studije se organizuju iz tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka na sva tri stepena. Studije su usaglašene sa Bolonjskom deklaracijom.

Studijski programi osnovnih studija u trajanju od četiri godine su Građevinarstvo i Arhitektura i urbanizam. Po završetku studija prvog stepena studenti dobijaju zvanje diplomirani inženjer građevinarstva, odnosno diplomirani inženjer arhitekture.

Master studije traju godinu dana, a programi su:

  • Organizacija, tehnologija gradnji i upravljanje izgradnjom objekta
  • Arhitektura i urbanizam

 

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Union Nikola Tesla

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine organizuje studije iz prirodno-matematičkih nauka na sva tri nivoa studija. Studije su usaglašene sa Bolonjskom deklaracijom.

Osnovne studije traju tri godine i na njima se obrazuju analitičari zaštite životne sredine. Studijski program prvog stepena glasi Zaštita životne sredine sa ekologijom.

Master studije u trajanju od dve godine realizuju studijske programe Ekologija i Zaštita životne sredine. Zvanja koja kandidati potom dobijaju zovu se master ekolog i master analitičar životne sredine.

Doktorske studije odvijaju se na programu Ekologija.

 

Fakultet za menadžment nekretnina Univerziteta Union Nikola Tesla

Fakultet za menadžment nekretnina realizuje studije iz oblasti društveno-humanističkih nauka, a sredstva se obezbeđuju od školarine studenata i donacijama kompanije Graditelj. Studije su usaglašene sa Bolonjskom deklaracijom.

Pri kreiranju studijskih programa fakultet se vodio iskustvom srodnih visokoškolskih ustanova u inostranstvu i preporukama organizacija ERES i IRES (evropsko i međunarodno udruženje za sektor nekretnina).

Osnovne studije odvijaju se na programu Razvoj i upravljanje nekretninama tokom četiri godine. Program osposobljava studente da rade u oblasti ekonomije nekretnina, poslovnog planiranja, upravljanja projektima vezanim za nekretnine, brokerskih i organizacionih poslova i međunarodnog poslovanja u ovoj sferi. Po završetku studija prvog stepena kandidati dobijaju zvanje diplomirani menadžer razvoj i upravljanje nekretninama.

Master studije traju godinu dana na programima: Razvoj i eksploatacija nekretnina i Upravljanje nekretninama. Zvanja koja studenti stiču posle ovih studija glasi master menadžer sa naznakom programa.

 

 

Fakultet za preduzetnički biznis Univerziteta Union Nikola Tesla

Fakultet za preduzetnički biznis realizuje studije iz oblasti društveno-humanističkih nauka na prvom i drugom stepenu visokoškolskih studija. Studije su usaglašene sa Bolonjskom deklaracijom.

Studijski program osnovnih studija glasi Preduzetnički biznis. Studije traju četiri godine, a kandidat po završetku stiče zvanje diplomirani menadžer za preduzetnički biznis. Program je multidisciplinaran i obuhvata oblasti kao što su ekonomija, preduzetništvo, marketing, finansije i računovodstvo, upravljanje operacijama, projektima i inovacijama, poslovno pravo, poslovna informatika i međunarodno poslovanje.

Master studije organizuju dva studijska programa:

  • Menadžment i preduzetništvo
  • Internacionalni biznis i preduzetništvo

Po završetku studija studenti dobijaju zvanje master menadžer sa naznakom studijskog programa.