Univerzitet Union – Nikola Tesla

Univerzitet Union - Nikola Tesla
Univerzitet Union – Nikola Tesla

Univerzitet Union – Nikola Tesla ima korene na Univerzitetu Union. Među osnivačima Univerziteta Union nalaze se tri fakulteta Univerziteta Union ‒Nikola Tesla: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina, a kasnije se priključuje i Viša škola za ekološki inženjering.

Na samim počecima univerziteta Union uz navedene fakultete bili su još i Fakultet za industrijski menadžment i Fakultet za dizajn. Osnivačkim fakultetima su se kasnije priključili još neki fakulteti koji su prihvaćeni kao punopravni članovi, što su oni u kasnijem periodu iskoristili za kreiranje nove politike rada na Univerzitetu. Sa tom politikom nije se složio i većinski osnivač koji je u demokratskoj proceduri postao manjina i marta meseca 2010. godine. Senat Univerziteta “Union” doneo je odluku da se iz nastavnog rada isključe Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina. Za Višu školu za ekološki inženjering Senat univerziteta Union nije smatrao da je ikada i bila član Univerziteta.

Kao odgovor na ovakvo ponašanje većine na Univerzitetu Union, njegov osnivač – Kompanija “Graditelj inženjering” – donosi odluku da se pristupi osnivanju novog Univerziteta pod nazivom Union – Nikola Tesla. Komisiji za akreditaciju predat je zahtev za akreditaciju i dana 29.09.2001. godine Ministarstvo prosvete i nauke resenjem br. 612-00-01339/2011-04 izdaje dozvolu za rad Integrisanom Univerzitetu Union – Nikola Tesla. Fakulteti koji su u sklopu Univerziteta Union – Nikola Tesla su: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Fakultet za preduzetnički biznis, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za sport, Fakultet za menadžment, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za strateški i operativni menadžment i Fakultet za diplomatiju i bezbednost.

Univerzitet Union – Nikola Tesla osnovan je sa ciljem da omogući zakonito funkcionisanje fakulteta bez svojstva pravnog lica, kao i fakulteta sa svojstvom pravnog lica u njegovom sastavu u skladu sa zajedničkim evropskim tradicijama i vrednostima Republike Srbije. Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno-naučnim poljima, potencijalno otvarajući prostor za multidiciplinarne studije.

Univerzitet akredituje studijske programe osnovnih akademskih studija u teničko-tehnološkom polju i to: Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam, u društveno-humanističkom: Predzetnički biznis i menadžment nekretnina,  Međunarodna politika i bezbednost a u prirodno-matematičkom: Zaštita životne sredine.

Na Univerzitetu se akredituju studijski programi  master akademske studije u tehničko-tehnološkom polju: Opšte građevinarstvo, Organizacija i tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata i Arhitektura i urbanizam; u društveno-humanističkom polju: Menadžment i preduzetništvo, Međunarodna politika i bezbednost, a u prirodno-matematičkom polju studijski program: Zaštita životne sredine.

Univerzitet akredituje studijske programe doktorskih studija i to u tehničko-tehnološkom polju: Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam, u društveno-humanističkom polju: Menadžment održivog razvoja, Međunarodna politika i bezbednost a u prirodno-matematičkom polju studijski program: Zaštita životne sredine.

Shodno navedenom Univerzitet je nosilac aktivnosti u međunarodnoj saradnji, a u odnosima sa domaćim licima istupa u interesu članica, organizacionih jedinica, radi ostvarivanja i zaštite njihovih interesa. Univerzitet vrši zakonom poverene funkcije i vodi evidencije za koje je nadležan. Univerzitet je otvoren za pristup novih članova koji, u skladu sa zakonom, budu akreditovani, te tako da trenutno broji 5 fakulteta bez svojstva pravnog lica, a po završenoj reakreditaciji imaće 4 fakulteta bez svojstva pravnog lica . Svojim aktivnostima Univerzitet obezbeđuje da članovi u realizaciji studijskih programa ostvare propisane standarde i obezbede studentima odgovarajući kvalitet obrazovanja predviđen standardima.

Univerzitet preko postupka izbora u zvanje nastavnika obezbeđuje angažovanje nastavnika koji su kompetentni za odgovarajuće oblasti. Univerzitet prati i analizira angažovanje nastavnika i saradnika i preduzima mere za koje je nadležan u cilju obezbeđenja kvaliteta.
Univerzitet prati primenu propisa i ukazuje na nedostatke i preduzima mere u cilju obezbeđenja zakonitosti, u granicama svojih ovlašćenja. On prati primenu propisa i daje predloge nadležnim državnim organima za njihovu promenu. Učestvuje u radu Konferencije univerziteta i preko nje usklađuje ostvarivanje svojih funkcija sa drugim univerzitetima u Srbiji.

 

Adresa: Cara Dušana 62-64, 11000 Beograd
Tel. 011 21 80 271, 21 80 143
Faks: 011 21 80 013
veb sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs
e-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs

 

Spisak fakulteta Univerziteta Union – Nikola Tesla:

Pridruženi članovi univerziteta: