Evropski univerzitet

3900358_300Evropski univerzitet privatna je visokoškolska ustanova čiji je pokretač i vlasnik fizičko lice, dr Milija Zečević. On je ujedno i redovni profesor i rektor Univerziteta.

Evropski univerzitet je autonomna institucija, koja u svom radu objedinjuje obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost. Obrazovna delatnost ogleda se u realizovanju studija na sva tri stepena. Ciljevi studijskih programa Univerziteta su unapređivanje i prenošenje znanja i razvijanje međunarodne saradnje na polju nauke i istraživanja i podsticanje nacionalne i internacionalne mobilnosti nastavnog osoblja i studenata.

Evropski univerzitet je akreditovan 2012. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a priznat je i i nternacionalno od strane European Council for Business Education (ECBE).

Pored fakulteta u zemlji, Evropski univerzitet ima članove i u inostranstvu, gde studenti Univerziteta mogu nastaviti školovanje.

Stalne članice Univerziteta su:

 • Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
 • Fakultet za evropski biznis i marketing
 • Farmaceutski fakultet

Stalne internacionalne članice su:

 • Institut američkog biznisa (Institute of American Business MBA University)
 •  Evropska akademija nauka (European Academy of Science)
 •  MIM Centar za evropske master i doktorske studije (MIM Center for European Master and Doctoral Studies)

Institut za menadžment na Menhetnu Evropski odsek (Manhattan Institute of Management European Campus Paris-Belgrade, Budapest, Vienna)

Nova akademija umetnosti je članica po ugovoru. Ostale internacionalne članice Univerziteta po ovom osnovu su:

 • Francusko-američki institut za menadžment (Institute Franco-Americain de Management)
 • Akademija za prodajni menadžment (Sales Manager Akademie)
 • Evropska akademija za informatizaciju (European Academy of Informatization)
 • Mod’Art International, Londonska diplomatska akademija (London diplomatic academy)
 • Internacionalni univerzitet Albert Švajcer (Albert Schweizer International University)
 Adresa: Carigradska 28, 11000 Beograd
 Tel. 011/33-41-583
 Tel. 011/32-29-392
 veb sajt: www.eu.ac.rs
 e-mail: eu@eu.ac.rs

 

Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment Evropskog univerziteta

Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment organizuje studije iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka na sva tri stepena studija. Programi primenjuju svetski priznat poslovni program. Cilj studija je, između ostalog, promocija internacionalnog menadžmenta i obučavanje mladih stručnjaka za rad u multinacionalnim kompanijama.

Osnovne studije traju tri godine, a program se zove Inženjerski menadžment. Po završetku studija prvog stepena dobija se zvanje inženjer menadžmenta.

Master studije traju dve godine na programu Industrijsko inženjerstvo industrijski menadžment. Studenti koji imaju diplomu četvorogodišnjeg fakulteta upisuju se na drugu godinu diplomskih master studija. Završetkom programa stiče se zvanje master inženjer menadžmenta.

Doktorske studije odvijaju se tri godine na programu Inženjerski internacionalni menadžment. Ostvarivanjem 480 ESPB kandidat ostvaruje pravo na zvanje doktor nauka inženjerski menadžment.

 

Fakultet za evropski biznis i marketing Evropskog univerziteta

Fakultet za evropski biznis i marketing osnovan je 2000. godine sa idejom da obrazuje visokostručan kadar za poslovanje i marketing u evropskom i međunarodnom okruženju. Nastavni programi usklađeni su sa svetskim standardima u obrazovanju u ovoj oblasti i aktivno prate promene u marketingu i biznisu. Fakultet ima i akreditaciju od strane evropske institucije Evropskog saveta za obrazovanje u oblasti poslovanja (European Council for Business Education ECBE).

Diplomirani studenti Fakulteta osposobljeni su za rad u domaćim i internacionalnim kompanijama, marketinškim agencijama, bankama, turističkoj privredi i hotelskoj industriji.

Studijski program osnovnih studija zove se Evropski biznis i marketing, a master i doktorskih studija – Menadžment i biznis.

Studenti mogu izabrati trogodišnji ili četvorogodišnji program osnovnih studija, a po završetku dobijaju zvanje menadžer.

Master studije traju godinu dana ili dve, u zavisnosti od ostvarenih ESP bodova na prethodnom stepenu školovanja. Posle završenih trogodišnjih osnovnih studija, kandidat upisuje master studije u trajanju od dve godine, a po završetku četvorogodišnjih osnovnih studija, automatski se upisuje na drugu godinu master studija.

 

NOVA akademija umetnosti Evropskog univerziteta

NOVA akademija umetnosti realizuje inovativne studijske programe iz oblasti vizuelne i dramske umetnosti. Principi nastave bazirani su na razumevanju i predstavljanju najnovijih svetskih kretanja u umetnosti i na uvažavanju domaćih dostignuća i tradicija. Akademija organizuje studije na sva tri stepena i to na programima koji su bazirani na principima Bolonjske deklaracije.

Osnovne studije na programu Vizuelna umetnost traju tri godine, a po završetku studija dobija se zvanje vizuelni umetnik. Ovaj program ima dva usmerenja:

 • Fotografija
 • Video i nove tendencije
 • Grafički i veb dizajn

Modul Video i nove tendencije podrazumeva bavljenje videom u kontekstu reklamne industrije i muzičkih videa, ali i proučavanje i stvaranje instalacija, performansa i kompjuterske umetnosti.

Osnovne studije na programu Dramska umetnost – režija omogućavaju studentima sticanje zvanja dramski umetnik.  Program osposobljava studente za budući rad u kreativnoj industriji izučavanjem opštih principa režije. Program se bavi analizom teksta, radom sa izvođačima i produkcijom scene, posle čega su student spremni za realizaciju predstava u savremenom okruženju.

Master studije odvijaju se na programu Vizuelna umetnost fotografija u trajanju od dve godine. Rad podrazumeva pojedinačnu i grupnu kritiku. Završni rad podrazumeva diplomsku prezentaciju i pisanu diplomsku tezu, čime student ostvaruje pravo na zvanje diplomirani umetnik master.

Nova akademija realizuje i doktorske studije na programu Vizuelna umetnost u trajanju od tri godine.

 

Farmaceutski fakultet Evropskog univerziteta

Farmaceutski fakultet Evropskog univerziteta nalazi se u Novom Sadu i realizuje integrisane akademske studije iz medicinskih disciplina. Studijski programi su kreirani u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, ali i sa preporukama međunarodnih stručnih i akademskih organizacija. Misija ovog integrisanog fakulteta je stvaranje visokostručnih kadrova za rad u farmaciji i farmaceutskoj industriji.

Integrisane studije traju pet godina, a programi su:

 • Farmacija
 • Farmacija medicinska biohemija

Predmeti su zamišljeni tako da student prevashodno uči kroz praktičan rad, laboratorijske vežbe, kompjuterske simulacije i rešavanje zadataka i problema.

U želji da izađe u susret studentima koji žive daleko od Novog Sada, Fakultet nudi mogućnost pohađanja nastave u blokovima, obavljanja administrativnih poslova putem interneta, dostavljanja udžbeničkih materijala na kućnu adresu, kao i organizovan prevoz ukoliko je više studenata iz istog mesta. U planu je pokretanje programa za studiranje na daljinu putem interneta.