Studentske stipendije

Studentske stipendije predstavljaju vid finansijske pomoći koji se obezbeđuje za studente radi nagrađivanja postignutih rezultata u određenom periodu, ali i zbog motivisanja za nastavak obrazovanja, profesionalno usavršavanje i istraživanje. Mogu biti namenjene studentima koji tek upisuju fakultet u zemlji ili inostranstvu, zatim onima koji tokom studiranja postižu visok prosek ocena, kao i onima koji su diplomirali, a žele da nastave školovanje na master ili doktorskim studijama.

Stipendije za studente su uglavnom materijalne prirode, kada studenti primaju određeni iznos novca u predviđenim vremenskim razmacima. Kada se pod stipendijom podrazumeva finansijska podrška studentima tokom studiranja van mesta prebivališta, razlikuju se potpune i delimične stipendije. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smeštaja, ishrane i drugih neophodnih usluga, dok se delimične stipendije odnose na pokrivanje samo nekih od pomenutih troškova.

Studentske stipendije se najčešće dodeljuju samo unapred utvrđenom broju kandidata. Pravo na studentsku stipendiju je moguće ostvariti na osnovu brojnih kriterijuma, u zavisnosti od toga koja vrsta stipendije je u pitanju. Najčešći kriterijumi za izbor studenata koji će dobiti stipendiju su: prosek ocena, godina studija, posebni talenat, socijalni status, ili pripadnost određenoj etničkoj grupi. Od velike važnosti je da studenti pažljivo pročitaju sve uslove konkursa za stipendije, kao i da poslata dokumentacija bude uredna i kompletna.

Značaj studentskih stipendija se ogleda u tome što one otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima, kao i onima kojima bez dodatnih finansijskih sredstava, obrazovanje ne bi bilo dostupno.

Davaoci domaćih i inostranih stipendija mogu biti različite institucije i organizacije iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. To su razna ministarstva, opštine, univerziteti, kompanije, banke, fondovi, zadužbine, nevladine i međunarodne organizacije. U zavisnosti od toga koja vrsta stipendija je u pitanju, u nekim slučajevima postoji pravilo da, ukoliko student prima jednu, onemogućuje mu se pravo na primanje neke druge stipendije.

studentski krediti

Na osnovu člana 11. stav 6. Zakona o učeničkom i studentskom standardu
(„Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13), člana 45. stav 1. Pravilnika o učeničkim i
studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS”,
br. 46/10, 47/11i 56/12) i Rešenja broj: 670-01-127/2017-05 od 29. 05. 2017. godine,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje
KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

I USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog i
li trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvoRepublike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom
programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti  drugog i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske
porodice, romska nacionalna manjina, studenti sa invaliditetom, studenti s hroničnim
bolestima, studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljeni studenti, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju
u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su studenti
visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica
lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju
državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske
ustanove na kojoj studiraju upisali narednu godinu studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike
Srbije za odgovarajuću godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2016/2017. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a)
– sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a);
– kopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studijama;
– dokaz da nije u radnom odnosu
– izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa (potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa) kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju stare važeće lične karte.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće
službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik
konkursa;
– dokaz da kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena nije u radnom odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1.studenti bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja
ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. pripadnik romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne
manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. studenti sa invaliditetom i studenti s hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije ili potvrdu udruženja invalida;
5. studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljeni studenti – potvrdu da se student nalazi u evidenciji o izbeglim ili
raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeg lice i migracije RS, a preko  Povereništva za izbeglice s teritorije opštine prebivališta);
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Studenti, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2017. godine.

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu: 1) uspeha  ostvarenog u prethodnom školovanju; 2) efikasnosti studiranja.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne  ocene položenih ispita tokom studiranja (od 8,50 do10 bodova).

Efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova, prema godini studija u koju je  student upisan:
(1) za studente koji ostvare 60 ESPB – 3,50 bodova;
(2) za studente koji ostvare 120 ESPB – 4,00 boda;
(3) za studente koji ostvare 180 ESPB – 4,50 bodova;
(4) za studente koji ostvare 240 ESPB – 5,00 bodova;
(5) za studente koji ostvare 300 i više ESPB – 5,50 bodova.
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija).

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju ESPB bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentske stipendije.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK

Kandidat za dobijanje studentske stipendije podnosi pri javu sa potrebnom konkursnom
dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.

Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2017. godine, uz sačinjen i overen kontrolni
spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta
konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim
ustanovama u koje su upisani kandidati za dobijanje studentske stipendije.

Svaki kandidat ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od 10 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Kandidat podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća
dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća
dokumentacija neće se razmatrati.

Visokoškolska ustanova, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovo
ra, sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga s dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu
rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja ili sajtu visokoškolske ustanove.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu na osnovu
konačne rang-liste kandidata.

Na osnovu odluke ministra o dodeli studentske stipendije, student zaključuje ugovor o stipendiji s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi s korišćenjem
stipendije.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

Korisniku studentske stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno
prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po
drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz
budžeta ili napusti redovne studije.

Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, nema student koji je pravo na studentsku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili odlukom fonda, odnosno fondacije.

VI ISPLATA STIPENDIJA

Studentu se isplaćuje studentska stipendija u 10 jednakih mesečnih rata.

Odobrena stipendija isplaćuje se preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke.

VII KONKURSNI OBRASCI

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure
STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2017/2018.

Kandidat koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2016/2017. godinu preko
visokoškolske ustanove (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija (na svoje ime  ispunjen) obrazac–PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje učešće na konkursu za školsku 2017/2018.godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u konkursu.

Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure
zainteresovani mogu dobiti na visokoškolskim ustanovama, 15 dana pre početka konkursa.

Napomena

Student koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2016/2017. godinu, a narednu
godinu je upisao s prenetim ispitom iz prethodne godine studija ili s prosečnom ocenom
manjom od 9,00 (devet)– može podneti prijavu za dobijanje studentskog kredita, u skladu s
uslovima Konkursa za dodelu studentskih kredita, uz podnošenje Uverenja o prosečnom
mesečnom prihodu po članu porodice (Obrazac br. 4) i dva svojeručno potpisana Ugovora o
studentskom kreditu (Obrazac br. 5).

 

Tekst konkursa možete preuzeti ovde: stidentske_stipendije