Studentske stipendije

Studentske stipendije predstavljaju vid finansijske pomoći koji se obezbeđuje za studente radi nagrađivanja postignutih rezultata u određenom periodu, ali i zbog motivisanja za nastavak obrazovanja, profesionalno usavršavanje i istraživanje. Mogu biti namenjene studentima koji tek upisuju fakultet u zemlji ili inostranstvu, zatim onima koji tokom studiranja postižu visok prosek ocena, kao i onima koji su diplomirali, a žele da nastave školovanje na master ili doktorskim studijama.

Stipendije za studente su uglavnom materijalne prirode, kada studenti primaju određeni iznos novca u predviđenim vremenskim razmacima. Kada se pod stipendijom podrazumeva finansijska podrška studentima tokom studiranja van mesta prebivališta, razlikuju se potpune i delimične stipendije. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smeštaja, ishrane i drugih neophodnih usluga, dok se delimične stipendije odnose na pokrivanje samo nekih od pomenutih troškova.

Studentske stipendije se najčešće dodeljuju samo unapred utvrđenom broju kandidata. Pravo na studentsku stipendiju je moguće ostvariti na osnovu brojnih kriterijuma, u zavisnosti od toga koja vrsta stipendije je u pitanju. Najčešći kriterijumi za izbor studenata koji će dobiti stipendiju su: prosek ocena, godina studija, posebni talenat, socijalni status, ili pripadnost određenoj etničkoj grupi. Od velike važnosti je da studenti pažljivo pročitaju sve uslove konkursa za stipendije, kao i da poslata dokumentacija bude uredna i kompletna.

Značaj studentskih stipendija se ogleda u tome što one otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima, kao i onima kojima bez dodatnih finansijskih sredstava, obrazovanje ne bi bilo dostupno.

Davaoci domaćih i inostranih stipendija mogu biti različite institucije i organizacije iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. To su razna ministarstva, opštine, univerziteti, kompanije, banke, fondovi, zadužbine, nevladine i međunarodne organizacije. U zavisnosti od toga koja vrsta stipendija je u pitanju, u nekim slučajevima postoji pravilo da, ukoliko student prima jednu, onemogućuje mu se pravo na primanje neke druge stipendije.

studentski krediti

Na osnovu člana 11. stav 6. Zakona o učeničkom i studentskom standardu
(„Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13), člana 45. stav 1. Pravilnika o učeničkim i
studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS”, br. 46/10, 47/11i 56/12) i
Rešenja broj: 451-02-1473/2015-05 od 26.05.2015. godine,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

KONKURS
ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI
ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

 

I USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu
visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i
postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji  Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije
prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu
visokoškolske ustanove na kojoj studiraju upisali narednu godinu studija i koji imaju
prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u
budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

 

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce, koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom  uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2015/2016. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena podnosi sledeća  dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a), ukoliko do sada nije koristio studentsku stipendiju;
– fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studijama;
– dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u  radnom odnosu;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
– dokaz da kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena nije u radnom odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje).

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. studenti bez roditeljsko staranja- potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. lica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije ili potvrdu udruženja invalida;
5. lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljena lica – potvrdu da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili  raseljenim licima/ pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko  Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta/;
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Studenti, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

 

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2016. godine.

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna  dokumentacija neće biti razmatrana.

 

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju;
2) efikasnosti studiranja.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja (od 9,00 do10 bodova).

Efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova,prema godini studija u koju je student upisan:
(1) za studente koji ostvare 60 ESPB – 3,50 bodova;
(2) za studente koji ostvare 120 ESPB – 4,00 boda;
(3) za studente koji ostvare 180 ESPB – 4,50 bodova;
(4) za studente koji ostvare 240 ESPB – 5,00 bodova;
(5) za studente koji ostvare 300 ESPB – 5,50 bodova.
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija).

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju ESPB bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentske stipendije.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

 

V POSTUPAK

Kandidat za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.

Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2016.godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za  sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u koje su upisani kandidati za dobijanje studentske stipendije.

Svaki kandidat ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od 10 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Kandidat podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.

Visokoškolska ustanova, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili sajtu visokoškolske ustanove.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli studentske stipendije za školsku 2016/2017. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.

Na osnovu odluke ministra o dodeli studentske stipendije, student zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

Korisniku studentske stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje
studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije.

Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, nema student koji je pravo na
studentsku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne
samouprave ili odlukom fonda, odnosno fondacije.

 

VI ISPLATA STIPENDIJA

Studentu se isplaćuje studentska stipendija u 10 jednakih mesečnih rata.

Odobrena stipendija isplaćuje se preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke – Unicredit bank a.d. Beograd.

VII KONKURSNI OBRASCI

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2016/2017.

Kandidat koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2015/2016. godinu, preko visokoškolske ustanove (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac – PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu
za školsku 2016/2017.godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u konkursu.

Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure zainteresovani mogu dobiti na visokoškolskim ustanovama, 15 dana pre početka konkursa.

Napomena:
Student koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2015/2016.godinu, a narednu godinu je upisao s prenetim ispitom iz prethodne godine studija ili s prosečnom ocenom manjom od 9,00 (devet) – može podneti prijavu za dobijanje studentskog kredita, u skladu
s uslovima Konkursa za dodelu studentskih kredita, uz podnošenje Uverenja o prosečnom
mesečnom prihodu po članu porodice (Obrazac br. 4) i dva svojeručno potpisana Ugovora o
studentskom kreditu (Obrazac br. 5).

 

Tekst konkursa možete preuzeti ovde: stidentske_stipendije

2015_Plakat_za_studentske_stipendije