Studentske stipendije

Studentske stipendije predstavljaju vrstu novčane pomoći studentima radi daljeg školovanja i unapređenja uslova u kojima student gradi svoju akademsku i buduću profesionalnu karijeru. Studentske stipendije se razlikuju od studentskih kredita, po tome što su krediti vrsta stipendije koju student mora da vrati ukoliko njegov prosek nije iznad ranije utvrđenog broja.

Stipendije se mogu dodeljivati studentima za različite namene, od pokrivanja školarine i troškova studiranja, preko stipendija za putovanja, profesionalno usavršavanje, učenje stranih jezika itd. Ove stipendije mogu biti potpune i delimične. Potpune stipendije pokrivaju kako troškove školarine, smeštaja, ishrane tako i mnoge druge neophodne usluge, dok se delimične stipendije odnose na pokrivanje samo nekih od pomenutih troškova ili njihovog dela.

Davaoci stipendija mogu biti različite institucije i organizacije iz svih sektora društva, kako inostrane, tako i domaće. Najpoznatije domaće stipendije koje se daju studentima jesu:

 • stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
 • stipendije koje dodeljuju pojedinačni gradovi naše države,
 • stipendije Fonda za mlade talente – Dositeja itd.

Studentske stipendije

Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Najpoznatija stpendija kod nas je svakako studentska stipendija koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje svake godine raspisuje konkurs za stipendiranje studenata. Broj stipednista svake godine zavisi od raspoloževih sredstava u budžetu Republike Srbije, a ono što je bitno da bi se ova stipendija dobila jeste visok prosek i efikasno studiranje. Stipendija iznosi 84.000 RSD i isplaćuje se u 10 rata.

Pravo na ovu studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Potrebno je da se školovanje studenta finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da je prvi put, u tekućoj školskoj godini, upisan na studije prvog, drugog ili trećeg stepena. Kandidat mora da ima državljanstvo i prebivalište na teritoriji Republike Srbije i potrebno je da nikada nije izgubio nijednu godinu tokom studiranja. Bitno je da je student koji konkuriše za ovu stipendiju ima položene sve ispite iz prethodnih godina studija, kao i da ima najmanju prosečnu ocenu 9,00.

Za ovu stipendiju mogu konkurisati studenti od II do V i VII godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu i koji su odmah nakon završenih osnovnih studija nastavili studije drugog stepena.

Što se tiče kandidata iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritorijama bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju, primenom blažih kriterijuma.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa mogu se prijaviti na konkurs pod uslovom da su studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Reublika Srbija, autonomna pokrajna ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo i prebivalište na terotoriji Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija.    

Potrebna dokumenta:

 • prijava,
 • uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama,
 • dva primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskoj stipendiji,
 • štampane podatke sa elektronske lične karte.

Kandidat koji je primao studentsku stipendije za prethodnu školsku godinu potrebno je da podnese :

 • prijavu  – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija,
 • štampane podatke sa elektronske lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog stepena podnosi sledeća dokumenta:

 • prijavu,
 • uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija,
 • dva primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskoj stipendiji,
 • fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama,
 • dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu,
 • štampane podatke sa elektronske lične karte.

Sva navedena dokumenta moraju biti overena od strane odgovarajuće službe.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi:

 • studenti bez roditeljsko staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,
 • iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat,
 • iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
 • lica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije ili potvrdu udruženja invalida,
 • lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
 • izbeglice i raseljena lica – potvrdu da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima/ pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta/ povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a,
 • Studenti, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.

Obrasce i više informacija možete pronaći na www.mpn.gov.rs.