Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini

prirodno matematicki pristina
Zgrada Prirodno-matematičkog fakulteta

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini osnovan je 1969. godine. Fakultet je akreditovana visokoškolska ustanova koja realizuje studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, i to na šest odseka: Biologija, Hemija, Matematika, Informatika, Fizika i Geografija.

Osnovne akademske studije traju četiri godine na odsecima za biologiju, hemiju, fiziku i geografiju, i tri godine na odsecima za matematiku i informatiku. Posle uspešno završenih studija, studenti ostvaruju pravo na zvanja: biolog, hemičar, fizičar i geograf, matematičar i informatičar.

Master akademske studije traju godinu dana i organizuju se za odseke za biologiju, hemiju i geografiju. Zvanje koje se dobija po završetku studija ovog stepena je diplomirani biolog-master, diplomirani hemičar-master i diplomirani geograf-master.

Doktorske studije realizuju se samo na Odseku za biologiju i obrazuju doktore nauka biološke nauke.

Prirodno-matematički fakultet u Prištini trenutno ima 830 studenata, a osoblje čini 40 nastavnika (doktora nauka), 25 asistenata sa zvanjem magistra i 10 saradnika u nastavi.

Na Fakultetu je aktivan Studentski parlament.

 

Adresa: Lole Ribara 29, 38220 Kosovska Mitrovica
Tel: 028/425 396
Fax: 028/425 399
veb sajt: www.pmf.pr.ac.rs
e-mail: pmf@pr.ac.rs