Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

univerzitet-u-pristini
Univerzitet u Prištini

Univerzitet u Prištini osnovan je 1969. godine, a u svom sastavu imao je sedam fakulteta i sedam viših škola, koji su do tada bili u okviru Beogradskog univerziteta, a to su: Filozofski fakultet, Filološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Tehnički fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i Medicinski fakultet. Nastava se odvijala na srpskom i albanskom jeziku.

Godine 1992. Univerzitet je brojao četrnaest fakulteta, od kojih su dva bila van Prištine. Iste godine, nastava na albanskom jeziku samoinicijativno se izdvojila, formirajući zaseban obrazovni sistem, dok je nastava na srpskom jeziku nastavila da vrši obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije. Potpuno razdvajanje okončano je 1998. godine, kada je Albancima pripalo 60% univerzitetskog prostora, Srbima 35%, a Turcima 5%.

Univerzitet u Prištini je tokom NATO bombardovanja 1999. godine premešten iz sedišta u Prištini, pri čemu je zaplenjena kompletna imovina. Po odluci države, sedište je privremeno premešteno u Kruševac, a nastava se odvijala u brojnim okolnim mestima. Godine 2001. Univerzitet formira privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici, a fakulteti koji su u njegovom sastavu postupno se vraćaju na teritoriju Kosova i Metohije.

Nastavni planovi i programi su usaglašeni sa Bolonjskim obrazovnim procesom, a Univerzitet u Prištini je među prvim državnim univerzitetima statutarno uskladio svoj rad sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije. Studijski programi su akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Obrazovna delatnost Univerziteta se sprovodi na četiri nivoa – osnovnim, diplomskim, integrisanim i doktorskim studijama.

Univerzitet u Prištini ostvaruje međuuniverzitetsku saradnju sa brojnim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Sporazumi o saradnji su zaključeni sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom umetnosti u Beogradu, Univerzitetom u Novom Sadu, Univerzitetom u Kragujevcu i Univerzitetom u Nišu. Kada je u pitanju regionalna saradnja, bilateralni sporazumi su potpisani sa univerzitetima u Sarajevu i Banja Luci, sa Univerzitetom „Sv. Kirilo i Metodije“ u Skoplju, kao i sa Univerzitetom u Patrasu u Grčkoj.

Članstvo Univerziteta u Konferenciji univerziteta Srbije (KONUS) obezbeđuje nastavnom kadru priliku da se edukuje i učestvuje u naučnoistraživačkom radu na brojnim državnim univerzitetima.

Studenti Univerziteta u Prištini imaju mogućnost aktivnog učešća u Studentskom parlamentu, organizaciji koja zastupa interese studenata i omogućuje ravnopravni odnos studenata u procesu odlučivanja. U sklopu Univerziteta se studentima na raspolaganju nalazi i Univerzitetska biblioteka koja raspolaže velikim fondom publikacija.

  Adresa: Kosovska Mitrovica
  Tel. 028/422 340
  Faks: 028/422 320
  veb sajt: www.pr.ac.rs
  e-mail: rektorat@pr.ac.rsrs

 

Spisak fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici: