Pravni fakultet Univerziteta u Prištini

pravni u pristini
Pravni fakultet u Prištini

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini svoje korene ima u odeljenju Pravno-ekonomskog fakulteta Baogradskog univerziteta koje je u Prištini otvoreno 1961. godine. Godine 1969. osniva se Prištinski univerzitet, te ovaj fakultet ulazi u njegov sastav. Dve godine kasnije, 1971, odseci prerastaju u zasebne fakultete: Pravni i Ekonomski. Do 1992. godine, nastava se izvodila na srpskom i albanskom jeziku, a od 1992. samo na srpskom. Usled izmeštanja Prištinskog univerziteta 1999. godine, Fakultet je privremeno bio smešten u Vranju. Od 2001. godine, kad je i Prištinski univerzitet premešten u Kosovsku Mitrovicu, i Pravni fakultet nalazi se u istom gradu. Fakultet i danas organizuje konsultativnu nastavu u Vranju i Novom Pazaru.

Pravni fakultet u Prištini je akreditovana visokoškolska ustanova koja obavlja obrazovnu, naučno-istraživačku i stručnu delatnost u oblasti pravnih nauka.

Fakultet realizuje studije na tri nivoa osnovne akademske, master akademske i doktorske. Programi studija usklađeni su sa reformama Bolonjske deklaracije,tako da odabirom izbornih predmeta, student može aktivno da kreira svoj obrazovni profil. Studije prvog stepena traju četiri godine, a studentu omogućavaju zvanje pravnik. Master studije traju godinu dana, a završavanjem se stiče zvanje diplomirani pravnik master.

Organizacione jedinice Fakulteta su naučno-nastavna jedinica, naučno-istraživačka, biblioteka i informacioni centar.

Od studentskih organizacija aktivne su Udruženje studenata i Studentski parlament.

 

Adresa: Lole Ribara 29, 38220 Kosovska Mitrovica
Tel: 028/424 610
Fax: 028/424 610
veb sajt: www.pra.pr.ac.rs
e-mail: pravni@pr.ac.rs