Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu

tehnicki Zrenjanin
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu osnovan je 1974. godine kao Pedagoško-tehnički fakultet koji pruža obrazovanje iz oblasti politehnike. Od 1979. do 1986. godine obogaćuje svoj program uvođenjem nastave Informatike, Osnova tehničkog inženjerstva i proizvodnje, Transporta i Metalurgije. Pedagoško-tehnički fakultet se 1986. godine spaja sa Višom tehničkom školom pod zajedničkim imenom Tehnički fakultet Mihajlo Pupin  i tada se u okviru njega osnivaju Institut za politehniku, Institut za mašinstvo i Tehnološki odsek. Godine 1990. osamostaljuje  se Viša tehnička škola u Zrenjaninu,  a Tehnički fakultet Mihajlo Pupinod tada čine Institut za politehniku sa delom Instituta za mašinstvo .

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin nudi sledeće studijske programe na osnovnim studijama Industrijsko inženjerstvo, Informacione tehnologije, Inženjerski menadžment, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Odevna tehnologija. Master studije, pored ovih, nude i program Informacione tehnologije u e-upravi i poslovnim sistemima. Na doktorskim studijama u ponudi je program Inženjerski menadžment.

Fakultet je školske 2011/2012. godine brojao ukupno 2 885 studenata na dva nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na šest katedri:

  • Katedra za metodike nauka i tehnologije u obrazovanju
  • Katedra za informatiku i računarske nauke
  • Katedra za mašinsko inženjerstvo
  • Katedra za opšte i tehničke nauke
  • Katedra za osnovne i primenjene discipline
  • Katedra za menadžment

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin izdaje dva časopisa ITRO (A Journal for Information technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Sciences) i JEMC (Journal of Engineering Management and Competitiveness).

 

Adresa: Аure Аakovića bb, 23000 Zrenjanin
Tel. 023/550 515
Fax: 023/550 520
veb sajt: www.tfzr.uns.ac.rs
e-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
Studentska služba: 023/550 530