Akademija umetnosti u Novom Sadu

akademija
Akademija umetnosti u Novom Sadu

Akademija umetnosti je počela sa radom 1974. godine kao jedan od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Odluku o osnivanju visokoškolske ustanove, koja će delovati u oblasti muzičke, likovnih i dramskih umetnosti, donela je Skupština AP Vojvodine 22. aprila.

Akademija umetnosti deluje u sastavu Univerziteta u Novom Sadu bezmalo četiri decenije. Organizaciono je razvrstana u tri departmana: Departman muzičkih umetnosti, Departman likovnih umetnosti i Departman dramskih umetnosti. Na sva tri departmana realizuje se 26 studijskih programa osnovnih akademskih studija, 27 studijskih programa masterskih studija i jedan studijski program integrisanih studija, a od ove školske godine biće započeta trogodišnja nastava doktorskih umetničkih studija zasnovanih na praksi.

Tokom studija nastava se realizuje najčešće individualno ili u malim grupama, ali i kolektivno za predmete teorijskog tipa. Upravo zbog takvog načina realizovanja nastave, obezbeđena je relativno visoka uspešnost i vrlo visoka prohodnost studenata, iz godine u godinu, što za krajnji rezultat ima skoro optimalno trajanje osnovnih studija i, primereno tome, visoke prosečne ocene.

Akademija povremeno ili trajno ostvaruje saradnju s mnogim institucijama kulture i umetnosti iz Evrope.

Usaglašenim studijskim programima i njihovim ostvarivanjem kroz jednosemestralne kurseve (predmete), uvođenjem širokog spektra izbornih predmeta, primenom Evropskog sistema prenosa bodova (European Credit Transfer System) – koji obezbeđuje lakšu prepoznatljivost obrazovnih programa i omogućuje akumulaciju rezultata ostvarenih u različitim institucijama i kulturnim sredinama, a time i pokretljivost studenata i nastavnika – Akademija umetnosti se uključila u jedinstven evropski obrazovni prostor, zasnovan na Bolonjskoj deklaraciji, i drugim dokumentima vezanim za bolonjski proces. Potpuno je, pri tom, zadržala i pravo na autonomno odlučivanje, koje ti dokumenti omogućavaju.

Studijske programe Akademije umetnosti čine pažljivo odabrani edukativno-umetnički sadržaji, razvrstani u tri profila nastavnih predmeta:

  • umetničkoj grupi pripadaju matični predmeti konkretnih umetničkih struka koji su namenjeni sticanju znanja i ovladavanju veštinama neophodnim za uključivanje u pojedine domene profesionalne umetničke prakse;
  • teorijsko-umetničku grupu čini zbir nastavnih predmeta čijim se apsolviranjem usavršava znanje i proširuju okviri razumevanja sveta umetnosti;
  • u društveno-humanističkoj grupi su nastavni predmeti iz oblasti pedagoških i psiholoških nauka, ali i oni koji su neophodni za uspostavljanje akademskog stepena bilo kog umetničkog profila.

Pored obaveznih, svi studijski programi uključuju i veliki broj izbornih nastavnih predmeta, koji studentima omogućuju da u širokom spektru ponuđenih disciplina iz ukupnog korpusa umetničkog iskazivanja, odaberu one koji najpotpunije rezoniraju sa njihovim širim interesovanjima.

 

Adresa : Аure Jakšića 7, 21000 Novi Sad
Tel. 021/422 177; 021/422 176
Fax: 021/420 187
veb sajt: www.akademija.uns.ac.rs
e-mail: aofarts@uns.ac.rs