Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu

gradjevinsko-arhitektonski-nis-267x180
Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu je osnovan 1960. godine i od tada diplomu diplomiranog inženjera je steklo preko 3000 studenata.

Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu studira oko 1 200 studenata, što samofinansirajućih, što onih koji se finansiraju iz budžeta.

Na Fakultetu rade 92 nastavnika i saradnika, od toga 39 sa akademskim stepenom doktora nauka i 26 magistara nauka. Fakultetske delatnosti podržava i oko 40 stalno zaposlenih van nastave.

Građevinsko-arhitektonski fakultet opremljen je savremenim učilima, računarskim centrom, brojnim laboratorijama i bibliotekom. Biblioteka raspolaže sa 12 000 knjiga i značajnim brojem časopisa iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

Posebna aktivnost nastavnika i saradnika na rešavanju praktičnih zadataka iz oblasti građevinarstva i arhitekture odvija se preko organizacione jedinice Instituta za građevinarstvo i arhitekturu. Rad kao sinteza nauke i prakse, odvija se kroz izradu raznih projekata, studija, ekspertiza, tehničkih kontrola, laboratorijskih ispitivanja itd. u okviru osam odeljenja, uz koja radi deset laboratorija.

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu,  kao istaknuta naučna i obrazovna institucija, jasno je opredeljen da i u narednom periodu zadrži značajno mesto u visokoškolskom obrazovnom sistemu zemlje, da uspešno doprinosi naučnoistraživačkoj delatnosti, da razvija nove ideje u graditeljskom i arhitektonskom izrazu, da teži proširenju saradnje sa drugim srodnim i privrednim institucijama. Osnovni cilj je dostizanje standarda evropskih fakulteta i ostvarivanje još boljih uslova za efikasno školovanje stručnjaka građevinske i arhitektonske struke

Fakultet organizuje i sprovodi:
U okviru osnovne delatnosti, visoko obrazovanje iz naučnih oblasti za koje je matičan,

1. Studije prvog stepena

– osnovne akademske studije,

– osnovne strukovne studije,

2. Studije drugog stepena

– diplomske akademske studije,

– specijalističke strukovne studije,

– specijalističke akademske studije,

3. Studije trećeg stepena – doktorske akademske studije.


Adresa:Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
Tel./Fax: 0 18/588 200
veb sajt: www.gaf.ni.ac.rs
e-mail: gaf@gaf.ni.ac.rs