Fakultet zaštite na radu u Nišu

fakultet zastite na radu u nisu
Fakultet zaštite na radu u Nišu

Fakultet zaštite na radu u Nišu je visokoškolska obrazovna i naučna ustanova sa pravnim svojstvom. U okviru matične, odnosno akreditovane delatnosti, Fakultet organizuje i izvodi akademske i strukovne studijske programe na svim nivoima studija, inovaciju znanja i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja.

Program na osnovnim akademskim studijama koje traju tri godine jeste zaštita radne i životne sredine, posle kojih se stiče zvanje inženjer zaštite životne sredine. Diplomske akademske studije traju dve godine, a smerovi su Zaštita na radu, Zaštita od požara, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Upravljanje vanrednim situacijama i Upravljanje komunalnim sistemom. Posle ovog stepena, kandidati stiču zvanje diplomirani inženjer- master iz uže naučne oblasti.

Fakultet obavlja osnovna, primenjena i razvojna istraživanja iz matične odnosno akreditovane delatnosti. Fakultet obavlja i druge poslove, koji su u funkciji matične odnosno akreditovane delatnosti, u skladu sa zakonom i statutom.

Fakultet zaštite na radu ostvario je do sada odličnu saradnju sa evropskim i svetskim naučnim i obrazovnim institucijama na nivou razmene nastavnika i saradnika, razmene stručne literature, zajedničke organizacije stručnih skupova i zajedničke realizacije naučno-istraživačkih projekata.

 

Adresa: Čarnojevića 10a, 18000 Niš
Tel. 018/529 701
Faks: 018/249 962
veb sajt: www.znrfak.ni.ac.rs
e-mail: dekanat@znrfak.ni.ac.rs