Ekonomski fakultet u Nišu

ekonomski_nis
Ekonomski fakultet u Nišu

Ekonomski fakultet u Nišu je osnovan kao samostalna visoko školska ustanova 1973. godine i obavlja delatnosti iz obrazovnog i naučnoistraživačkog rada. Nastavni plan se ostvaruje putem predavanja i vežbi, konsultativne i seminarske nastave, stručne prakse i seminarskog rada.

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu studije se odvijaju na osnovnom, postdiplomskom i doktorskom nivou.

Na osnovnim studijama je od osnivanja Ekonomskog Fakulteta u Nišu diplomiralo preko  9 000 studenata, magistarske studije je završilo vise od  90 studenata, a odbranjene su 43 doktorske disertacije.

Prema broju upisanih studenata, kvalitetu obrazovanja koje se nudi, rezultatima naučnoistraživačkog rada, kadrovskom potencijalu, Ekonomski fakultet u Nišu je postao prepoznatljiva i respektabilna visokoškolska ustanova u Srbiji i okruženju.

Zbog usklađivanja Nastavnog plana sa bolonjskim procesom i Zakonom o visokom obrazovanju, Ekonomski fakultet u Nišu je pristupio promenama svog nastavnog plana, odnosno izradi novih studijskih programa. Osnovni cilj novih studijskih programa je uključivanje Ekonomskog fakulteta u Nišu u jedinstveni evropski obrazovni prostor.

 

Adresa: Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, Niš
Tel. 018/528 609; 528 678
Fax: 018/45 19 441
veb sajt: www.eknfak.ni.ac.rs
e-mail: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs