Medicinski fakultet u Kragujevcu

Kragujevac, medicinski fakultet
Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu doprinosi razvoju medicine kroz mnogobrojna istraživanja, obrazovanje lekara, farmaceuta i drugih zdravstvenih profesija, i unapređenje standarda zdravstvene zaštite. Jedan je od regionalnih centara i nacionalnih centara izvrsnosti u biomedicinskim naukama, koji podstiče i razvija ovu oblast ljudske delatnosti u Republici Srbiji. Delatnosti Medicinskog fakulteta su obrazovna, naučna, zdravstvena i izdavačka. Fakultet teži stvaranju kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti biomedicine kroz usvajanje najviših etičkih i profesionalnih standarda.

Medicinski fakultet u Kragujevcu u okviru Univerziteta u Beogradu osnovan je 17. novembra 1977. godine. Odeljenje zvanično počinje sa radom 9. decembra 1977. sa sedamdeset studenata na prvoj godini osnovnih studija. Godine 1986. Medicinski fakultet u Kragujevcu dobija samostalnost i iste školske godine upisuje stotinu studenata na prvu godinu studija.

Fakultet realizuje kako studije na svim stepenima tako i kontinuiranu medicinsku edukaciju i ostale vidove usavršavanja. Organizuje osnovne strukovne studije koje traju tri godine, a po čijem završetku se stiču zvanja strukovna medicinska sestra/ tehničar i strukovni terapeut. Realizuju se i integrisane akademske studije iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije, koje traju šest, odnosno pet godina, a zvanja koja se dobijaju njihovim završavanjem su: doktor medicine, doktor stomatologije i magistar farmacije. Pored navedenih, organizuju se i doktorske akademske studije.

Medicinski fakultet sarađuje sa evropskim fakultetima, a angažovan je i na projektima, kako međunarodnim i onim finansiranim od strane Ministarstva, tako i i na svojim internim.

Izdaje i svoj časopis pod nazivom Serbian Journal of Experimental and Clinical Research.

 

Adresa: Svetozara Markovića 69, Kragujevac
Tel./Faks: 034/30 68 00
veb sajt: www.medf.kg.ac.rs
e-mail: dekanat@medf.kg.ac.rs