Ekonomski fakultet u Kragujevcu

ekonomski
Ekonomski fakultet u Kragujevcu

Godine 1960. u Kragujevcu je formirano odeljenje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a posle petnaest godina ono prerasta u samostalnu visokoškolsku ustanovu. Prelazi u sastav Univerziteta u Kragujevcu 1976. godine.

Ekonomski fakultet u Kragujevcu je od 2006. godine reformisao svoj nastavni plan i program u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Osnovne akademske studije, koje traju četiri godine, nude dva programa. Prvi je Ekonomija sa modulima Opšta ekonomija i finansije, Berze i bankarstvo, a drugi je Poslovna ekonomija i menadžment sa modulima Računovodstvo i poslovne finansije, Marketing, Menadžment, i Turizam i hotelijerstvo.

Na Fakultetu se kontinuirano održavaju naučni skupovi, a uključen je u mnoge nacionalne i evropske projekte kao nosilac, koordinator i učesnik.

Ekonomski fakultet  u Kragujevcu osnovao je Centar za celoživotno učenje, karijerno vođenje i savetovanje kao odgovor na potrebe savremenog društva i privrede. Centar pruža usluge spoljnim korisnicima kroz organizovanje stručnih seminara iz Makroekonomije, Menadžmenta, Marketinga, Agrobiznisa, Berzanskog poslovanja, Preduzetništva, Finansija, Računovodstva, E-biznisa, QMS-a, EMS-a, Turizma, Operacionih istraživanja, Statistike, Informacionih sistema, Informacionih i komunikacionih tehnologija, i dr.

Pored ovog centra, aktivni su i Centar za ekonomska istraživanja i Centar za izdavačku delatnost.

Studentske organizacije koje su aktivne na fakultetu su, pored Studentskog parlamenta, Studentska unija Ekonomije Kragujevac, Udruženje studenata Ekonomskog fakulteta, AIESEC, Aktiva, Udruženje mladih menadžera Kragujevac i AEGEE.

 

Adresa: Đure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac
Tel. 034/303 500
Faks: 034/303 516
veb sajt: www.ekfak.kg.ac.rs
e-mail: ekfak@kg.ac.rs
Studentska služba: 034/303 513
e-mail: blazza@kg.ac.rs