Konkurs za dodelu SYLFF stipendija

Komitet Tokio fonda Univerziteta u Beogradu raspisao je Konkurs za dodelu SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) stipendija.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su ostvarili pravo na upis u drugu godinu doktorskih studija na jednom od sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu: Filozofskom, Filološkom, Ekonomskom, Pravnom i Fakultetu političkih nauka,
  • da su državljani Republike Srbije,
  • da su u trenutku zaključivanja konkursa mlađi od 30 godina,
  • da su osnovne studije završili sa srednjom ocenom najmanje 9,00 i da takav uspeh imaju i na master studijama,
  • da govore najmanje dva strana jezika koji se uče na fakultetu (od kojih je jedan svetski).

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani da dostave programe istraživanja i da obave razgovor s članovima Komiteta. Deo razgovora može biti vođen na svetskom jeziku za koji je kandidat naveo da njime vlada. Prilikom izbora stipendista biće uzeta u obzir srednja ocena kandidata, objavljeni radovi, ukoliko ih kandidat ima, kao i ponuđeni program istraživanja. Kandidat podnosi na konkurs: prijavu s fotografijom, biografiju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overene kopije diploma o stečenom fakultetskom obrazovanju i završenim prethodnim studijama, odnosno uverenje o položenim ispitima sa dobijenim ocenama, odluku o odobrenoj temi doktorskog rada, uverenje o položenim ispitima iz dva strana jezika na fakultetu i spisak objavljenih radova i radove, ako takvih ima. Kandidat koji ima položen ispit iz jednog stranog jezika, može, o svom trošku, polagati ispit iz drugog stranog jezika na Filološkom fakultetu u toku trajanja konkursa.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 28. septembra 2015. godine elektronskim putem (obavezno) na adresu: markob@rect.bg.ac.rs i poštom na adresu: Komitet Tokio fonda, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd.

Izvor: Univerzitet u Beogradu

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: