Grantovi za pojedince i njihove ideje

Imate ideju za društveni angažman, ali nemate sredstava da je izvedete? Hteli bi da sprovedete određenu akciju, ali niste član nijednog udruženja građana? Mislite da imate dobru ideju koju bi vredelo isprobati u praksi?

Fondacija za otvoreno društvo poziva pojedince da podnesu projektne ideje koje imaju nekonvencionalan pristup i/ili nude inovativna rešenja za promene praksi i politika u zajednici, a koje su vezane za društveni razvoj Srbije.

Cilj ovog konkursa je da se omogući sprovođenje ideja pojedinaca koji imaju znanje i/ili iskustvo u nekoj od tematskih oblasti, i potrebna im je podrška za realizaciju projektne ideje i širu društvenu akciju. Inicijativa pojedinca može biti identifikovanje novog problema, predlaganje novog rešenja za određenu politiku, razvoj određenih inovativnih praksi ili predlaganje novog pristupa za javno zagovaranje promene politike u određenoj oblasti.

Okvirne tematske oblasti su:

  • Socijalna i solidarna ekonomija – oblici organizovanja i udruživanja i prakse koji teže da odgovore na potrebe koje ni država ni tržište ne mogu da zadovolje ili ne zadovoljavaju na optimalan način – etičke banke, zajednice samopomoći, zadruge i sl;
  • Ekonomske afirmativne mere za (samo)zapošljavanje pripadnika isključenih grupa izloženih diskriminaciji (Romi, LGBTI, stariji);
  • Inter-generacijska solidarnost – aktiviranje starijih kao aktivnih članova društva koji doprinose njegovom razvoju;
  • Novi građanski aktivizam – premošćavanje jaza online/offline, odnosi između NGO i društvenih pokreta, artikulisanje stavova isključenih grupa;

Projektnu ideju može da podnese isključivo pojedinac.

Fondacija za otvoreno društvo će obezbediti odabranim kandidatima ličnu stipendiju i dodatna sredstva za troškove realizacije projekta. Dodatna sredstva su namenjena instituciji koju kandidat odabere da mu bude podrška u toku realizacije projektne ideje. Za slučaj da kandidat nema odabranu organizaciju, Fondacija će kandidata uputiti na relevantne organizacije odgovarajućeg profila, kako bi ostvarili saradnju i obezbedili realizaciju projekta. Za sve vreme realizacije projekta, pojedinac koji je podneo projektnu ideju ostaje nosilac projekta. Projektne ideje ne mogu podnositi institucije ili udruženja građana. Fondacija neće podržati projektne ideje koje vode sticanju formalnih obrazovnih kvalifikacija pojedinaca (fakulteti, specijalističke škole itd.) i pretežno istraživačke projekte i/ili projekte izdavaštva.

Rok za realizaciju projektne ideje je do 9 meseci.

Ukupni iznos pojedinačne podrške će iznositi do 800.000 dinara.

Kratak opis projektne ideje i biografiju (CV) treba dostaviti elektronski do srede, 18. novembra 2015. na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom Prijava na konkurs.

Prijavni formular se može preuzeti na veb sajtu www.fosserbia.org.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: