Visoka železnička škola strukovnih studija

Visoka železnička škola strukovnih studija
Visoka železnička škola strukovnih studija

Visoka železnička škola strukovnih studija ostvaruje osnovne strukovne studije – prvog stepena i specijalističke strukovne studije – drugog stepena visokog obrazovanja, u okviru obrazovno-naucnog polja tehničko-tehnoloških nauka i obrazovno-naučnog polja društveno-humanistickih nauka. Škola izvodi studijske programe, koji osposobljavaju studente za uključivanje u radni proces i primenu stečenih znanja i veština na rešavanju odgovarajućih problema.

Osnovne strukovne studije traju tri godine odnosno šest semestara i imaju 180 ESPB bodova. U strukturi studijskog programa, od ukupno 180 ESPB bodova, zastupljene su sledeće grupe predmeta:

opšteobrazovni predmeti sa oko 15% ESPB bodova
stručni predmeti sa oko 40% ESPB bodova
stručno-aplikativni predmeti sa oko 45% ESPB bodova.
Studijski programi sadrže obavezne i izborne predmete, a izborni predmeti su zastupljeni sa najmanje 20% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova.

Svi predmeti su jednosemestralni, a svaki predmet ima odreden broj ESPB bodova koje student ostvari kada sa uspehom položi ispit.

Školska godina se deli na dva semestra od kojih svaki traje 15 nedelja.

Za upis na studije prvog stepena potrebno je da kandidati imaju diplomu odgovarajuće srednje škole i da polože ispit iz jednog od sledećih predmeta: matematika, fizika, osnove saobraćaja ili poslovna ekonomija.

 

Adresa: Zdravka Čelara 14, 11000 Beograd
Tel. 011 32 92 517
veb sajt: www.vzs.edu.rs
e-mail: office@vzs.edu.rs