Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM) osnovana je pod imenom Viša tehnička tekstilna škola 1958. godine, a predlog za njeno pokretanje iznela je Komisija za školstvo Društva inženjera i tehničara tekstilaca u Beogradu. Misija Škole bila je da obrazuje stručne kadrove za rad u tekstilnoj industriji, da prati promene u industriji i da organizuje stručne kurseve i seminare. Studijski programi menjali su se i razvijali u skladu sa razvojem tehnologije i tekstilne industrije.

U okviru reforme obrazovanja u Srbiji, po donošenju novog Zakona o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obazovanje je krajem 2006. godine usvojio i objavio nekoliko grupa standarda: standarde za akreditaciju ustanove, standarde za akreditaciju studijskih programa, standarde za samoevaluaciju, standarde za eksternu proveru.

Sprovedena je samoevaluacija Škole i studijskih programa, iz koje je proistekla logična procena da Škola treba da akredituje četiri studijska programa, koji s jedne strane zadovoljavaju standarde definisane od strane Nacionalnog saveta, a s druge strane, pokrivaju potrebe preduzeća tekstilne i odevne industrije odgovarajućim strukovnim kadrom.

Škola je morala da ispuni zadate standarde po pitanju menadžmenta, kadra, prostora, opreme, rada stručnih službi, biblioteke, sistema kvaliteta, a studijski programi su trebali da zadovolje standarde po pitanju strukture predmeta, metoda rada, metoda ocenjivanja, kadrova, opreme, prostora, bibliotečkih jedinica, sistema kvaliteta. Kroz proces akreditacije, u cilju zadovoljenja standarda, Škola je izvršila potrebne korekcije i promene, iz kojih su proistekla nova opšta akta, procedure i uputstva, kao temelj uvođenja sistema kvaliteta.

U pripremi dokumentacije za akreditaciju uključen je ceo kolektiv Škole i svi zaposleni su u skladu sa dobijenim zadacima dali svoj doprinos. Došlo je do potpune homogenizacije kolektiva oko zajedničkog cilja, transformacije više škole u visoku strukovnu školu.

Kako je Škola ispunila sve zakonom propisane uslove i postavljene standarde neophodne za izdavanje uverenja o akreditaciji, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je 30.04.2007. godine donela uverenje o akreditaciji Škole kao visokoškolske ustanove br. 612-00-1171/2006-04 kao i uverenja o akreditaciji sledećih studijskih programa:

  • Dizajn tekstila i odeće
  • Tekstilna tehnologija
  • Odevna tehnologija koji ima dva modula: Tehnološki i Modelarsko konstruktorski menadžment u tekstilnoj industriji.

Po dobijenom pozitivnom mišljenju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministrastvo prosvete Republike Srbije je Školi izdalo dozvolu za rad radi ostvarivanja prvog stepena strukovnih studija br. 612-00-578/2007-04 od 15.06.2007. godine kojom je odobreno izvođenje akreditovanih studijskih programa i utvrđen broj studenata po studijskim programima.

Škola je pripremila i dobila akreditaciju specijalističkih strukovnih studijskih programa drugog stepena studija.

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM) u svom sastavu ima amfiteatar sa 120 mesta i biblioteku, laboratorije za ispitivanje tekstila i za  hemiju i hemijske tehnologije, atelje za crtanje i slikanje, kao i za dizajn tekstila i odeće, kabinet za modelovanje odeće, radionicu za štampanje tekstila i za tkanje, kao i računarski kabinet.

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM) formirala je Edukacioni centar koji realizuje stručne kurseve iz oblasti dizajna, tehnologije i menadžmenta.

 

Adresa: Starine Novaka 24, 11000 Beograd
Tel. 011 32 34 002, 32 33 694
veb sajt: www.vtts.edu.rs
e-mail: vtts@eunet.rs