Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

logo-vtsVisoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu osnovana je 1960. godine , a za preko pedeset godina rada diplomu je steklo više od 5000 studenata u oblasti mašinstva i tehnologije. Škola se nalazi u prostranoj namenski građenoj zgradi i raspolaže laboratorijama sa aparatima i uređajima neophodnim za uspešno odvijanje nastave. Škola sarađuje i sa privrednim subjektima u cilju pružanja prakse studentima, budućim inženjerima.

Visoka tehnička škola u Zrenjaninu organizuje osnovne i specijalističke strukovne studije. Programi na osnovnim studijama su:

  • Tehnološko inženjerstvo (moduli Prehrambena tehnologija, Zaštita životne sredine, Kozmetika i farmacija, Petrohemija)
  • Mašinsko inženjerstvo (moduli Proizvodno mašinstvo, Procesno mašinstvo, Poljoprivredno mašinstvo, Automatsko upravljanje)
  • Inženjerski menadžment (moduli Računarstvo, Krizni menadžment)
  • Tekstilna konfekcija i dizajn

Po završetku osnovnog stepena studenti dobijaju zvanje strukovnih inženjera tehnologije, mašinstva ili menadžmenta.

Specijalističke studije realizuju dva programa iz tehnologije i mašinstva. Zvanje koje se stiče glasi strukovni inženjer specijalista, sa naznakom usmerenja.

Misija škole je da obrazuje inženjere koji će moći da upravljaju tehnološkim i proizvodnim procesima u industrijskom okruženju i koji će pomoću obrazovanja iz prirodnih, tehničko-tehnoloških, pa i društvenih nauka moći da primene naučna istraživanja u praksi.

Š kola je učestvovala u realizaciji projekta za uspostavljanje Centra za istraživanje i razvoj i transfer tehnologija (CIRTT) uz pomoć sredstava Evropske unije. Centar se nalazi pri samoj školi, a njegovi direktni korisnici su MSP i preduzetnici Banata, a indirektni su zaposleni u Centru i studenti VTŠ .

U saradnji sa jednim rumunskim univerzitetom, osnovan je i Centar za numeričku simulaciju i digitalnu/ brzu izradu prototipova.

Visoka tehnička škola u Zrenjaninu bila je partner i u projektu obuke i sertifikacije zavarivača u Banatu u kom su učestvovala nezaposlena lica i lica kojima je trebala prekvalifikacija u cilju povećanja njihove konkurentnosti na tržištu.

Škola sarađuje i sa srodnim inostranim institucijama. Sproveden je projekat Baby Boom u kom su učenici srednjih škola obučavani osnovama preduzetništva. Partner na projektu je bila Internacionalna poslovna škola u Gracu, Austrija.

Adresa: Đorđa Stratimirovića 23, 23000 Zrenjanin
Tel. 023/565 896
veb sajt: www.vts-zr.edu.rs
e-mail: office@vts-zr.edu.rs