Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija

Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija
Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija

Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija osnovana je pod imenom Viša škola za sportske trenere 1997. godine, kao visokoškolska ustanova koja obrazuje više sportske trenere za osam sportskih oblasti. U naredne četiri godine, uprava škole postepeno je uvodila nove studijske programe kao odgovor na potrebe za odgovarajućim stručnim kadrom.

Od svog postojanja, Škola je jasno definisala svoju misiju, viziju i strategiju razvoja. Misija Škole bila je da se obezbedi kvalitetan i kontinuiran obrazovni proces stručnjaka u oblasti sporta koji će, kroz neposredni rad sa sportistima i sportskim ekipama, uneti savremene, u svetu i kod nas usvojene metode treniranja, učenja, upravljanja, zdravstvene preventive i rehabilitacije.

Prateći savremene obrazovne tokove u Evropi, Visoka sportska i zdravstvena škola je među prvim višim školama u Srbiji 2005. godine uvela trogodišnje studije, a u svoje nastavne planove i programe počela da implementira bodovni sistem. To je bila dobra osnova da se Škola pripremi za uvođenje standarda Bolonjske deklaracije i Evropskog sistema prenosa bodova, kao i za proces akreditacije.

Prvi dokaz o kvalitetu rada Škole, koja je tada promenila naziv u Visoka škola za sport strukovnih studija, usledio je već u prvom ciklusu akreditacije koji je sproveden 2007. godine. Škola je dobila akreditaciju i prema oceni Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, tom prilikom, proglašena za jednu od najboljih privatnih visokoškolskih ustanova koja je u potpunosti zadovoljila sve zahtevane standarde kvaliteta.

Kako bi se naglasio i medicinski aspekt studijskih programa, Škola je 2009. godine svoj naziv ponovo promenila u Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija – ime koje nosi i danas. Na taj način, Škola se uvrstila u red medicinskih obrazovnih ustanova i stekla pravo na školovanje kadrova koji će raditi u zdravstvu.

U okviru naučno-obrazovnog polja Medicinske nauke, 2010. godine inoviran je studijski program Strukovni fizioterapeut, a 2016. akreditovan je nov studijski program Strukovna medicinska sestra.

Danas je Visoka sportska i zdravstvena škola jedinstvena visokoobrazovna ustanova u Srbiji, u kojoj postoje studijski programi iz oblasti društveno-humanističkih i medicinskih nauka.

Pored školovanja studenata na osnovnim strukovnim studijama kao prvom nivou studija, Škola je 2009. god započela sa studijama drugog stepena obrazovanja na specijalističkim strukovnim studijama na studijskom programu Sportski trener specijalista. Ovaj studijski program Ustanova je 2017. godine inovirala i uskladila sa razvojem i primenom nauke, obrazovnih trendova u praksi, i potrebama društva u celini.

Osim strukovnih studija, Škola je bila prva institucija koja je organizovala nastavu stručnog osposobljavanja za sticanje nižih trenerskih zvanja i zanimanja. U saradnji sa tadašnjim Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore, 2002. godine osnovan je Centar za školovanje i edukaciju fudbalskih trenera. Program usavršavanja polaznika kursa i organizacija rada u ovom Centru ocenjena je najvišom ocenom mentora asocijacije UEFA. Škola danas ima odličnu saradnju sa većinom granskih sportskih saveza, sa kojima organizuje i realizuje kurseve stručnog osposobljavanja za sticanje nižih trenerskih zvanja i zanimanja.

Škola ima sopstvenu izdavačku delatnost, koja se ogleda u podršci nastavnicima za publikovanje udžbeničke literature. U višegodišnjem kontinuitetu, Škola je bila izdavač stručnog časopisa „Nova sportska praksa“, koji je 2009. godine prerastao u naučni časopis i promenio naziv u „Sport-nauka i praksa“. Časopis se publikuje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku. Od 2013. godine, časopis se nalazi na listi naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u oblasti sporta.

Od 2016. godine, Škola organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom “Sport, rekreacija, zdravlje“, uz prisustvo velikog broja domaćih i međunarodnih stručnjaka iz oblasti sporta i zdravlja.

Škola je obezbedila prostor i opremu neophodnu za kvalitetno izvođenje svih oblika nastave na dva obrazovno-naučna polja. Tu je savremeno opremeljen učionički prostor, slušaonice sa opremom i aparatima za izvođenje vežbi iz fizioterapije, kao i slušaonica za praktičnu nastavu, opremeljena za potrebe edukacije medicinskih sestara. Od 2005. godine, u okviru Škole postoji Fitnes centar „Maximus“, u kojem se realizuje praktična nastava na studijskom programu Sportski trener.

 

Adresa: Toše Jovanovića 11, 11000 Beograd
Tel. 011 75 50 051
veb sajt: www.vss.edu.rs
e-mail: skola@vss.edu.rs