Visoka škola za trgovinu, hotelijerstvo i marketing Evropskog univerziteta

Visoka škola za trgovinu hotelijerstvo i marketing
Visoka škola za trgovinu hotelijerstvo i marketing

Visoka škola za trgovinu, hotelijerstvo i marketing je deo Evropskog univerziteta u Beogradu osnovana je 2000. godine sa idejom da obrazuje visokostručan kadar za poslovanje i marketing u evropskom i međunarodnom okruženju. Nastavni programi usklađeni su sa svetskim standardima u obrazovanju u ovoj oblasti i aktivno prate promene u marketingu i biznisu.

Na osnovnim strukovnim trogodišnjim studijama u okviru studijskog programa izučavaju se teorijski i praktični aspekti i primene tehnika u oblasti robnog prometa, biznisa, marketinga, kulturnog okruženja, menadžmenta, sa posebnim naglaskom na stručnu praksu, a u funkciji osposobljavanja budućih visoko strukovnih kadrova da se odmah uklope u proces rada u kompanijama navedenih delatnosti. Pored obaveznih stručnih, stručno aplikatinih i akademsko opštih predmeta u okviru studijskog programa izučavaju se strani jezici: engleski i francuski, a fakultativno nemački, ruski i italijanski.

Ishod procesa učenja su stručno i teorijsko znanje primenljivo u praksi i praktične veštine koje visoko stručnim kadrovima omogućuju rad na operativnim poslovima u trgovinskim preduzećima, malim i srednjim preduzećima u domaćem i međunarodnom okruženju, kompanijama, hotelima, ugostiteljskim objektima, bankarskim ekspoziturama i filijalama, marketniškim agencijama, modnim kompanijama… Studenti, ukoliko se za to opredele, mogu da nastave studije na studijskom programu specijalističkih strukovnih studija.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za deficitaran kadar koji je neophodan za razvoj privatnog preduzetništva malih i srednjih preduzeća i privrede u celini.

Pod uticajem savremenih trendova u okruženju dolazi do prestruktuiranja i reorganizacije preduzeća što postavlja zahtev za novim znanjima u odnosu na dosadašnje.

Celishodnost studijskog programa se obezbeđuje permanentnim praćenjem promena u savremenom domaćem i međunarodnom okruženju.

Studijski program Trgovina i marketing osnovnih strukovnih studija je koncipiran tako da studentima obezbedi sticanje kompetencija u oblasti robnog prometa i trgovine, biznisa, marketinga, kulturnog okruženja i menadžmenta sa posebnim naglaskom na osposobljavanje budućih visoko strukovnih kadrova.

U zavisnosti od izbora završnog rada studenti će po završetku studija postati kompetentni u domenu koji će u dodatku diplome biti definisan kao: Strukovni menadžer – strukovni menadžer trgovine ili Strukovni menadžer – strukovni menadžer marketinga.

Naziv Strukovni menadžer – strukovni menadžer trgovine dobijaju studenti koji se opredele da urade završni rad iz sledeće grupe predmeta: menadžment prodaje, menadžment trgovine, ugostiteljstvo, hotelijerstvo.

Naziv Strukovni menadžer – strukovni menadžer marketinga dobijaju studenti koji se opredele da urade završni rad iz sledeće grupe predmeta: reklamiranje i promocija, marketing turizma, internet marketing, marketing mode i marketing trgovine.

 

Adresa: Vojvode Dobrnjca 15, 11000 Beograd
Tel. 011 33 92 996, 33 92 992
Faks: 011 33 92 727
veb sajt: www.febm.rs/visoka-skola-za-trgovinu-hotelijerstvo-i-marketing/
e-mail: febmeu@gmail.com