Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

pedagoska-kikindaVisoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi nastavlja tradiciju škole za vaspitače otvorene školske 1954/ 55. godine. Škola je prošla kroz nekoliko transformacija, tako da je u jednom trenutku bila i Pedagoška akademija. Visoka škola za obrazovanje vaspitača sada je savremena obrazovna institucija koja realizuje programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB).

Programi su tako strukturisani da njihovim savladavanjem studenti ovladaju kompetencijama i veštinama neophodnim za stručno obavljanje posla. Iz tog razloga predmeti su opšteobrazovni, naučno-opštestručni i stručno-aplikativni. Značajan deo nastave sadržan je i u hospitovanju i pedagoškoj praksi koja se uvodi od samog početka studiranja.

Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Kikindi organizuje osnovne i specijalističke strukovne studije. Osnovne studije traju tri godine i odvijaju se na programima:

  • Vaspitač dece predškolskog uzrasta
  • Vaspitač za tradicionalne igre

Specijalističke studije traju godinu dana, a studijski program naziva se Strukovni vaspitač-specijalista.

Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Kikindi raspolaže i posebnom organizacionom jedinicom Centrom za kontinuiranu edukaciju vaspitača. Osnovne delatnosti Centra su razvoj sistema kontinuiranog obrazovanja, organizovanje stručno-naučnih skupova, uspostavljanje naučne i stručne saradnje, učestvovanje u projektima i aktivnostima vezanim za razvoj obrazovanja.

Škola je organizator Metodičkih dana koji se održavaju u maju, a okupljaju one koji rade na vaspitanju i razvoju predškolske dece.

Škola je objavila niz udžbenika, zbornika, naučnih i stručnih naslova, a od skoro objavljuje i časopis studenata Inkluzija.

Adresa: Svetosavska 57, 23300 Kikinda
Tel. 023/439 250
veb sajt: www.vaspitacka.edu.rs
e-mail: vsov@businter.net