Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija ima dugu istoriju kao sledbenik viših škola sa bogatom tradicijom. Spajanjem dela Više pedagoške škole iz Beograda koja je prethodno odlukom Skupštine SR Srbije prestala sa obrazovnim radom i Više trgovačke škole iz Beograda koja se transformisala, formirana je 1987. godine umetnička viša škola pod novim nazivom – Viša škola likovnih i primenjenih umetnosti. Grupa za likovno obrazovanje Više pedagoške škole sa svoja tri smera: Nastavnik likovnog vaspitanja, Konzervator-preparator i Grafički urednik, integrisana je sa smerom Aranžer Više trgovinske škole.

Viša škola likovnih i primenjenih umetosti je vrlo brzo stekla ugled i prepoznatljivost  zahvaljujući nastavnim sadržajima i snazi kolektiva. Izradom Elaborata sa novim nastavnim planovima i programima u trogodišnjem trajanju, proširuje se i unapređuje kvalitet obrazovnog procesa. Pozitivna ocena nadležnog Ministarstva prosvete i sporta rezultirala je Rešenjem o davanju saglasnosti na nastavne planove i programe za odseke: Nastavnik likovne kulture, Dizajner grafike i Dekoracija enterijera i aranžiranje od školske 2002/2003. godine. Od školske 2006/2007. god škola ulazi u novu transformaciju i postupak akreditacije po principima Bolonjske deklaracije.

Škola 2008. god. dobija prvu akreditaciju i postaje Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija. 2013. godine dobija drugu akreditaciju sa tri studijska programa: grafički dizajn, dizajn enterijera i mediji slike. Škola je unapredila kvalitet nastavnog kadra, obnovila prostor i opremu i privukla studente pre svega zbog inoviranih sadržaja studijskih programa i novih umetničkih i stručno aplikativnih predmeta, malih grupa i individualnog rada sa studentima. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu je jedina državna strukovna visoka škola u polju umetnosti i kao takva ima svoje mesto u vaspitno-obrazovnom sistemu upravo zbog toga što akcenat stavlja na razvijanje veština i praktični rad. Na taj način bez suvišnih akademskih predmeta za tri godine osnovnih strukovnih studija osposobljava studente za samostalno uključivanje u radne procese.

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti ima za misiju da inovativnim, kreativnim i kvalitetnim obrazovanjem studentima prenese stručna, umetnička i naučna znanja i veštine kako bi bili konkurentni na tržištu, kao i da unapredi umetničko stvaralaštvo.

Škola realizuje programe osnovnih strukovnih studija na smerovima Grafički dizajn, Dizajn enterijera i Mediji slike. Nastava obuhvata opšteobrazovne, umetničke i stručne predmete.

Cilj studijskog programa Grafički dizajn je da osposobi studente za rad u različitim okruženjima, budući da je vrtoglav uspon medija grafičkim dizajnerima obezbedio važno mesto u oblikovanju poruka. Studenti po završetku studija dobijaju zvanje strukovni dizajner grafički dizajn.

Dizajn enterijera pruža studentima obrazovanje potrebno za rad na projektovanju i dizajniranju modernog, stilskog ili izložbenog enterijera. Zvanje koje studenti stiču je strukovni dizajner dizajn enterijera.

Studijski program Mediji slike je koncipiran tako da pruža sveobuhvatno obrazovanje u širokom polju medija slike, zastupljenog u savremenoj produkciji vizuelne kulture i umetnosti.

 

Adresa: Pante Srećkovića 2, 11000 Beograd
Tel. 011 72 91 196
veb sajt: www.vslpu.edu.rs
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs