Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd

Akademija strukovnih poslovnih studija Beograd
Akademija strukovnih poslovnih studija Beograd

U cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije je 2. avgusta 2018. godine osnovala Akademiju poslovnih strukovnih studija Beograd, koja u svom sastavu objedinjuje dve ustanove sa najdužom tradicijom u oblasti strukovnog obrazovanja: Beogradsku poslovnu školu – Visoku školu strukovnih studija i Visoku poslovnu školu strukovnih studija Blace. Na taj način se doprinelo efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd je prva i vodeća akreditovana visokoškolska institucija u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, finansija, računovodstva, bankarstva, poreza i carina, javne uprave, menadžmenta i marketinga. Programska orijentacija Akademije odražava savremene trendove visokog strukovnog obrazovanja, dualnog koncepta studiranja, sa studentskom stručnom praksom kao ključnom osnovom za razvoj i oblikovanje stručnjaka koji će biti konkurentni ne samo na domaćem, već i evropskom i svetskom tržištu rada.

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd ima jasnu viziju o svojoj ulozi u unapređenju sistema strukovnog obrazovanja u Srbiji, kao i o strateškoj usmerenosti ka potrebama društva i savremenim obrazovnim tendencijama. Akademija svoju delatnost obavlja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija iz više naučnih i stručnih oblasti: informacione tehnologije, ekonomija, menadžment, marketing, pravo, a u okviru obrazovno-naučnih polja društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka.

Važan resurs Akademije je i sama zgrada koja je smeštena u centru prestonice Srbije, prelepom gradu koji leži na ušću dveju reka. Akademija se prostire na preko 12.000 m2, savremeno je opremljena, funkcionalna i potpuno prilagođena svim potrebama studenata kojima je na raspolaganju 6 amfiteatara i 15 slušaonica, 9 računarskih laboratorija i 1 radionica, klimatizovana i savremena biblioteka sa čitaonicom. Preko tri stotine računara stoje na raspolagnju u svakom trenutku svim studentima i zaposlenima. Najnoviji i najaktuelniji računarski softver implementiran je u proces nastave. Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd omogućava da svaki student u toku realizacije praktičnog dela nastave samostalno koristi računar. Pored prostora koji je direktno vezan za nastavu, Akademija poseduje i sve druge prateće sadržaje omogućavajući da studenti budu maksimalno posvećeni studiranju, ali i da se osećaju komforno i da im period života proveden na Akademija strukovnih poslovnih studija Beograd ostane u lepom sećanju.

 

Adresa: Kraljice Marije 73, 11000 Beograd
Tel. 011 30 42 300
veb sajt: www.bpa.edu.rs
e-mail: info@bpa.edu.rs