Pravni fakultet Univerziteta Union

goce36
Zgrada Pravnog fakulteta Univerziteta Union

Pravni fakultet Univerziteta Union počeo je sa radom 2002. godine kao Fakultet za poslovno pravo. četiri godine kasnije fakultet je promenio naziv u Pravni fakultet i pridružio se Univerzitetu Union.

Fakultet  organizuje osnovne akademske, master, specijalističke i doktorske studije. Osnovne studije traju četiri godine, a njihovim okončanjem stiče se zvanje diplomirani pravnik. Znanja i veštine koje student stiče usmerena su na razumevanje prava i njegove društvene uloge, ali i na razvijanje kritičkog razmišljanja, diskusije i primene prava kroz saradnju sa brojnim institucijama i na obavljanje stručne prakse.

Master studije traju godinu dana, a posle studija ovog stepena stiče se zvanje master pravnik sa označenjem smera. Između ostalog, svrha ovih studija je i polaganje pravosudnog ispita. Studenti se usmeravaju odabirom jednog od dva ponuđena modula: Međunarodno privrednopravni modul i Evropsko pravo. U saradnji sa Centrom za prava deteta i Mrežom evropskih univerziteta (ENMCR), fakultet realizuje i master studije u oblasti prava deteta koje traju godinu dana. Zvanje koje se stiče je master pravnik u oblasti prava deteta.

Specijalističke studije takođe traju dva semestra i omogućavaju zvanje specijalista akademskih studija. Moduli na ovom stepenu su: Javno beležništvo i Medicinsko pravo.

Doktorske studije traju tri godine, a po uspešnom završetku kandidat dobija zvanje doktora nauka.

Pravni fakultet Univerziteta Union objavio je brojne naslove među kojima su udžbenici i monografije. Fakultet je i osnivač časopisa Pravni zapisi.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Union mogu pristupiti besplatnoj Pravnoj klinici koju je Fakultet pokrenuo kako bi doprineo lokalnoj zajednici, ali i omogućio studentima primenu naučenih znanja. Besplatna Pravna klinika nudi građanima pomoć u oblastima porodičnog i radnog prava.

 

Adresa: Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/20 95 500
Fax: 011/31 96 379
veb sajt: www.pravnifakultet.rs
e-mail: info@pravnifakultet.rs