Fakultet za sport Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za sport Univerziteta Union - Nikola Tesla
Fakultet za sport Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za sport u Beogradu, kao nova ustanova iz oblasti visokog obrazovanja i jedina čija je matična oblast isključivo sport, posluje sa svojstvom pravnog lica u okviru integrisanog Univerziteta Union – Nikola Tesla.

Trendovi razvoja sporta i neophodnost obrazovanja sportskih stručnjaka, kao i interesi nacionalnog sporta, nametnuli su potrebu za osnivanjem Fakulteta za sport u Beogradu, koji ima za cilj uspostavljanje visokih stručnih, naučnih i pedagoških, a time i akademskih standarda, usaglašenih sa razvijenim visokoškolskim sistemima Evrope i Bolonjskom deklaracijom, istovremeno negujući najbolje osobine tradicionalnog srpskog obrazovnog sistema.

Odlukom republičke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine, Fakultet ima akreditovana tri studijska programa četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, kojima su unapređeni prethodni trogodišnji programi, i to:

  • Trener u sportu – za sticanje akademskog zvanja diplomirani trener u sportu
  • Menadžment u sportu – za sticanje akademskog zvanja diplomirani menadžer u sportu
  • Sportsko novinarstvo – za sticanje akademskog zvanja diplomirani novinar u sportu

kao i tri studijska programa jednogodišnjih master akademskih studija:

  • Menadžment u sportu – za sticanje akademskog zvanja master menadžer u sportu
  • Menadžment u turizmu i rekreaciji – za sticanje akademskog zvanja master menadžer
  • Trener u sportu – za sticanje akademskog zvanja master trener

Akreditacija doktorskih studija je u pripremi.

Studije na svakom od studijskih programa osnovnih akademskih studija traju četiri godine, čijim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i akademsko zvanje Bachelor with Honours, te naziv diplomirani. Oni sa većim ambicijama, i adekvatnim prethodnim znanjem, imaju prohodnost ka akademskoj afirmaciji na polju naučno-istraživačkog rada, kroz akademske studije drugog stepena, na nivou od 60 ESPB, čijim okončanjem stiču pravo na akademski naziv master i kasniju prohodnost ka doktorskim studijama.

Osnovna misija Fakulteta je da sportskim organizacijama i klubovima, obrazovnim, kulturnim i medijskim ustanovama, kao i rastućem sportskom tržištu, u Srbiji i šire, ponudi akademski obrazovan i usko-stručno specijalizovan sportski kadar, sa svim kompetencijama za buduću delatnost, osposobljen da kvalitativno doprinese razvoju sporta, zadovoljavajući najviše standarde.

 

Adresa: Narodnih heroja 30/I, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 40 44 050, 40 44 060
Faks: 011 40 44 065
veb sajt: www.fzs.edu.rs
e-mail: info@fzs.edu.rs