Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina Univerziteta Union - Nikola Tesla
Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina Univerziteta Union – Nikola Tesla je visokoškolska ustanova koja jedina u Republici Srbiji edukuje stručnjake za oblast preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina. Osmišljeni studijski programi su u veoma visokom procentu kompatibilni sa programima uglednih evropskih, američkih i azijskih fakulteta.

Na fakultetu postoje dva modula koja studenti mogu da biraju: Preduzetnički biznis i Menadžment nekretnina. Školovanjem kadra iz preduzetničkog biznisa bitno doprinosi razvoju, unapređenju i podsticanju preduzetništva u Republici Srbiji, dok školovanje kadra iz menadžmenta nekretnina  bitno doprinosi razvoju i upravljanju nekretninama u Republici Srbiji. Biti sposoban za uključenje u svet biznisa i nekretnina 21. veka, preduzetnički orjentisan, sa potrebnim znanjima i veštinama iz menadžmenta i biznisa, respektovan od strane poslodavaca, postaje imperativ u skladu sa potrebama privrede Srbije i globalnih procesa. Ova zanimanja  predstavljaju esencijalnu komponentu postojanja i razvoja najuspešnijih privreda sveta.

Osnovne akademske studije traju četiri godine (osam semestara) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv Diplomirani menadžer, a u zavisnosti od završenog modula dodaje se: za preduzetnički biznis ili za menadžment nekretnina.

Master akademske studije traju jednu godinu (dva semestra) i kroz svoj studijski program Menadžment i preduzetništvo imaju za cilj da obrazuju visoko-stručne kadrove u oblasti menadžmenta i preduzetničkog biznisa koji će svojim znanjem i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje kompleksnih preduzetničkih projekata i da zauzmu odgovorne menadžerske pozicije u kompanijama. Završetkom ovih studija stiče se akademski naziv Master menadžer za menadžment i preduzetništvo.

Osnivanje doktorskih studija proističe iz činjenice da je privredni i društveni život u uslovima snažnih spoljnih pritisaka i ograničenja potrebno sagledavati sa različitih aspekata, a pred istraživače se nameću novi izazovi i potreba za  sistematskim i integralnim pristupom rešavanju složenih problema, odnosno u traženju održivih rešenja. Akademski naziv koji se stiče je Doktor menadžmenta i biznisa.

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuje postizanje zadataka i ciljeva visokoškolske ustanove.  Fakultet neprekidno analizira rad i u skladu sa tim izrađuje petogodišnji, godišnji i kratkoročne planove  za operativan  rad.  Na početku školske godine izrađuje Plan polaganja  ispita, a neposredno pred početka ispitnog roka objavljuje ga na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta zbog mogućih izmena na zahtev studenata i nastavnika.

 

Adresa: Cara Dušana 62-64, 11000 Beograd
Tel. 011 21 80 271, 21 80 143
Faks: 011 21 80 013
veb sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs
e-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs