Fakultet za informatiku i računarstvo Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za informatiku i računarstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla
Fakultet za informatiku i računarstvo Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za informatiku i računarstvo Univerziteta Union – Nikola Tesla je aktivan učesnik u procesu globalizacije i ekonomije znanja. Studijski program Osnovnih akademskih studija  nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije stvara i obrazuje stručni kadar koji će stečena znanja primeniti u svim oblastima stvaralaštva iz domena informatike. U tom smislu, nastava prvog stepena obrazovanja informatičara koncipirana je tako da obuhvata nastavu iz polja prirodno-matematičkih nauka, čime se obezbeđuje fundamentalna osnova za dalje profesionalno i naučno usavršavanje polaznika.

Diplomirani studenti studijskog programa Informatika i računarstvo posedovaće veštine upravljanja složenim informacionim sistemima i tehnologijama koje obuhvataju hardversku i softversku komponentu i koje su bazirane na razumevanju interakcije ovih komponenti u složenim informacionim sistemima. Studenti su osposobljeni da brzo preuzimaju i dalje razvijaju složene računarske „interfejse“, te da u različitim programskim i aplikativnim okruženjima dizajniraju i kreiraju sofisticirane programske proizvode, grafičke i multimedijalne proizvode i da obezbede interakciju između različitih proizvoda.

Računarski stručnjaci obavljaju poslove istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računara (poput računara za potrebe u arhitekturi i dizajnu), razvoj uređenja podataka i baza podataka, algoritama, veštačke inteligencije, programskih jezika, komunikacije sa podacima i robotike; ocenjivanje, planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primene; kreiranje, pisanje, testiranje i održavanje računarskih programa; izradu stručnih radova, dokumentacije i priručnika.
Projektanti računarskih sistema, sistem inženjeri i programeri istražuju, poboljšavaju ili razvijaju računarske koncepcije i operativne metode, savetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primenu, te pišu, testiraju i održavaju računarske programe u skladu sa potrebama korisnika računarskih sistema.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe, konsultacije, izradu seminarskih radova i praktičan rad studenata a prema nastavnom planu i sadržaju pojedinih predmeta. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo, ali se tom prilikom studentima ukazuje i na istraživačke trendove u ovoj oblasti. Na vežbama, koje prate predavanja, studenti se kroz rad na konkretnim projektnim zadacima, ili istraživačkim temama bave predmetnom oblašću, dolazeći tako u najneposredniji kontakt sa materijom koja se izlaže. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Vežbe iz osnovnih predmeta koje se direktno bave problemima informatike imaju konsultatitivan karakter i temelje se na ličnom kontaktu predavača i studenta.

Studijski program Informatika predstavlja osnovne akademske studije iz polja računarskih nauka na Univerzitetu Union – Nikola Tesla, koje se izvode na Fakultetu za informatiku i računarstvo. Njihovo trajanja je 4 godine, ukupna vrednost studija je 240 ESPB, a po njihovom završetku stiče se zvanje Diplomirani informatičar.

Studijski program master akademskih studija Informatika se izvode na Fakultetu za informatiku i računarstvo na Univerzitetu Union – Nikola Tesla. Ovaj studijski program je usklađen sa potrebama računarskog profila kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Nakon završetka master akademskih studija stiče se zvanje Master informatičar.

Studijski program doktorskih studija Informatika se izvodi na Fakultetu za informatiku i računarstvo na Univerzitetu Union – Nikola Tesla. Akademski naziv koji se stiče nakon završetka studija je Doktor nauka – informatika. Studijski program doktorskih studija Informatika traje tri godine i nosi 180 ESPB.

 

Adresa: Cara Dušana 62-64, 11000 Beograd
Tel. 011 21 80 271, 21 80 143
Faks: 011 21 80 013
veb sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs
e-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs