Fakultet za ekonomiju i finansije Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za ekonomiju i finansije Univerziteta Union - Nikola Tesla
Fakultet za ekonomiju i finansije Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za ekonomiju i finansije Univerziteta Union – Nikola Tesla nastao je iz potreba sadašnje i buduće ekonomske, privredne i društvene pozicije Srbije, koja iz dana u dan postaje sve više integrisani deo svetskih privrednih kretanja za šta su potrebna sofisticirana znanja i kompetencije iz domena finansija i ekonomije uopšte. U konstelaciji novih odnosa, na tržištu radne snage samim tim se uočava potreba za stručnim i odgovarajućim kadrovima koji će moći adekvatno da odgovore na buduće izazove u oblasti razvoja Srbije. Praćenjem tih dinamičnih promena u ekonomskom okruženju kreiran je ovaj studijski program u skladu sa praksom savremenih fakulteta u Evropi i svetu, kao i potrebama naše privrede i društva u celini.  Upravo na toj kompatibilnosti sa programima istorodnih ili sličnih inostranih renomiranih fakulteta zasniva se svrsishodnost ovog studijskog programa.

Studijski program Finansije ima za cilj obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti finansija, osposobljenog za ravnopravno praktično učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni, kao i ovladavanje širokim teorijskim znanjima prvenstveno u okviru finansija i ekonomije. Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara) imaju vrednost od 240 ESPB i pružaju visoko-stručno znanje iz oblasti: finansija i povezanih disciplina; razvijene kreativne i poslovne sposobnosti za donošenje finansijskih i investicionih odluka; kompetentno finansijsko upravljanje poslovanjem kompanija; profesionalno bavljenje ovim poslovima u državnim institucijama i korporacijama, kao i dalje stručno i naučno usavršavanje. Akademski naziv koji se stiče završetkom ovih studija glasi Diplomirani ekonomista.

Studijski program Finansije je jednogodišnji program akademskih master studija koji ima za cilj da obrazuje visoko-stručne kadrove u oblasti finansija koji će svojim znanjem i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje kompleksnih poduhvata iz domena finansija i da zauzmu odgovorne upravljačke pozicije u kompanijama, organizacijama ili ustanovama koje se bave finansijama. Ishod procesa učenja je visoko-stručno znanje, razvijene kreativne, poslovne, stručne i liderske sposobnosti koje omogućavaju strateško upravljanje finansijskim rizicima, nastupi na finansijskim tržištima, vođenje korporativnih i preduzetničkih finansija, odlučivanje  u strategijskim projektima, kao i dalje usavršavanje na doktorskim studijama. Akademski naziv koji se stiče završetkom ovih studija glasi Master ekonomista.

Osnivanje doktorskih studija proističe iz činjenice da je privredni i društveni život u uslovima snažnih spoljnih pritisaka i ograničenja potrebno sagledavati sa različitih aspekata, a pred istraživače se nameću novi izazovi i potreba za sistematskim i integralnim pristupom rešavanju složenih problema, odnosno u traženju održivih rešenja. Razvojna strategija zemlje zavisi od ekonomske politike zemlje. Nacionalni strateški razvojni prioriteti treba da se zasnivaju na kompetitivnim naučnim istraživanjima i stvaranju uslova za razvoj društva zasnovanog na znanju. Takvo društvo podrazumeva kompleksnu povezanost profesionalnih znanja sa savremenim naučnim dostignućima. Akademski naziv koji se stiče završetkom ovih studija je Doktor ekonomskih nauka.

 

Adresa: Cara Dušana 62-64, 11000 Beograd
Tel. 011 21 80 271, 21 80 143
Faks: 011 21 80 013
veb sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs
e-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs