Saobraćajni fakultet u Beogradu

saobracajni_vazi
Saobraćajni fakultet u Beogradu

Godine 1960. samostalni Saobraćajni odsek pri Mašinskom fakultetu postaje Saobraćajni fakultet i ta godina se uzima kao godina zvaničnog osnivanja ovog fakulteta, iako je deset godina ranije postojala Visoka saobraćajna škola.

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu se nalazi u ulici Vojvode Stepe, gde se uselio još davne 1979. godine. Raspolaže sa trideset i dve učionice, pet amfiteatara, sedam laboratorijskih prostorija, bibliotekom, osamdeset i šest kabineta, osamnaest kancelarija, salom za sednice, kao i savremenom bibliotekom, računarskim centrom, Institutom, izdavačkom delatnošću i dr.

Na osnovu ovog rada, Saobraćajni fakultet je matičan za sledeće naučne oblasti u saobraćaju i transportu: planiranje, tehnologija, upravljanje-menadžment, organizacija, projektovanje, eksploatacija, bezbednost, održavanje, ekonomija i logistika.

Fakultet kao obrazovno-naučna ustanova u okviru svoje matičnosti obavlja osnovne, specijalističke, magistarske a priprema i doktorske studije, kao i druge oblike stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja, osnovna primenjena i razvojna istraživanja u oblasti saobraćaja i transporta i telekomunikacija.

Na Fakultetu je organizovano šest odseka na kojima se obrazuju diplomirani saobraćajni inženjeri i to: Odsek za železnički saobraćaj, Odsek za drumski i gradski saobraćaj, Odsek za vodni saobraćaj, Odsek za vazdušni saobraćaj, Odsek za logistiku i Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj sa dva smera: poštanski i telekomunikacioni saobraćaj.

Nastavno naučna delatnost Fakulteta ostvaruje se u okviru katedri, tj. nastavno-naučnih jedinica koje se osnivaju za više srodnih predmeta i koje objedinjuju rad nastavnika i saradnika iz određene grupe predmeta radi razmatranja i rešavanja nastavno-naučnih i stručnih pitanja.

Na Fakultetu ima 17 katedri. U okviru katedri postoje laboratorije koje se koriste za praktičan rad sa studentima kao i za ostvarivanje programa naučno-istraživačkog rada. Osnovni organ upravljanja radom i razvojem Fakultet je Savet Fakulteta koga čine delegati nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih, delegati studenata i predstavnici društveno-političke zajednice – Republike.

Saobraćajni fakultet ima sledeće katedre: Drumski saobraćaj i transport, Vodni saobraćaj i transport, Vazdušni saobraćaj i transport, Železnički saobraćaj i mreže, Logistika, Poštanski saobraćaj i mreže, Telekomunikacioni saobraćaj i mreže.

Na fakultetu su aktivne organizacije Studentski parlament, Savez studenata i Sportsko udruženje Saobraćajac.

 

Adresa: Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd
Tel. 011 30 96 207
Faks: 011 30 96 704
veb sajt: www.sf.bg.ac.rs
e-mail: dean@sf.bg.ac.rs
Studentska služba: 011 30 91 286
e-maild.vujin@sf.bg.ac.rs