Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

rudarsko-geoloski
Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

Rudarsko-geološki fakultet je obrazovno-naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu. Obrazuje stručnjake na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama. Uz to obavlja inovacije znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja iz matičnih oblasti, kao i naučnoistraživački rad. Do sada je na fakultetu diplomiralo 6.437 studenata, magistriralo 590, specijaliziralo 17, a odbranilo doktorsku disertaciju 448 kandidata.

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu je jedini fakultet u našoj zemlji koji školuje inženjere za dve različite oblasti: geologiju i rudarstvo. Naši nastavni programi su već godinama usaglašeni sa programima najpoznatijih fakulteta i univerziteta slične ili iste delatnosti u svetu. Studije su multidisciplinarne ali i konkretne – one pripremaju mlade kadrove za različite zadatke u praksi.

Danas je Rudarsko-geološki fakultet institucija koja ispunjava standarde savremenog visokog obrazovanja i mladim ljudima pruža mogućnost da se uz pomoć međunarodno priznatih stručnjaka, vrsnih predavača i korišćenjem savremene opreme i literature obrazuju za različita zvanja u okviru rudarske i geološke inženjerske struke. Studiranje na nekom od smerova Rudarsko – geološkog fakulteta idealno je za mlade ljude koji vole prirodu i izazov da je proučavaju.

Osim standardnog školovanja, rada u laboratoriji i za računarom, budući inženjeri rudarstva i geologije imaju i terensku praksu kao deo obavezne nastave. Odlazak na teren je najlepši deo nastavnih obaveza. U prirodnom ambijentu, studenti se direktno upoznaju sa prirodnim fenomenima i procesima koje proučavaju. Zajednički boravak uvek je prilika za druženje i uspostavljanje komunikacije izmedu studenata i nastavnog osoblja, što je jedan od osnovnih preduslova uspeha savremene nastave.

Novi model studiranja omogućuje studije u trajanju od 3 ili 4 godine (osnovne akademske studije) + 2 ili 1 godina (diplomske akademske studije – Master) + 3 godine (doktorske studije). Nastava se izvodi u vidu predavanja, vežbi i praktične terenske nastave. Kurseve studenti slušaju jedan semestar (pola školske godine), a uveden je novi način polaganja ispita, zasnovan na sistemu kredita (ESPB) za svaki predmet, pri čemu je minimalni broj kredita po godini 60.

Studijski programi osnovnih akademskih studija:

Osnovne akademske studije, na studijskim programima u okviru Rudarskog odseka, se ostvaruju kroz 240 ESPB bodova, u trajanju od četiri akademske godine. U prve dve godine studija studenti se edukuju iz oblasti prirodno-matematičkih nauka (fizika, hemija, matematika, mehanika, informatika). Takođe se edukacija vrši iz opštih inženjerskih disciplina (termodinamika, osnove mašinstva i elektrotehnike, tehnologija materijala) i specifičnih geoloških disciplina (osnove geologije, mineralogija, petrografija i ležišta mineralnih sirovina). Treća i četvrta godina studija se sastoje od obaveznih i izbornih predmeta raspoređenih na jedanaest modula u okviru tri studijska programa:

Akreditacija 2009: Rudarsko inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Inženjerstvo nafte i gasa, Geologija, Hidrogeologija, Geotehnika i Geofizika.

Akreditacija 2013: Rudarsko inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Inženjerstvo nafte i gasa, Geologija, Hidrogeologija, Geotehnika i Geofizika.

Posebne jedinice fakulteta su Mineraloški muzej na Studentskom trgu 16, Paleontološki muzej u Kameničkoj ulici broj 6 i školski muzej na Avali koji služi kao nastavni poligon.

Aktivne studentske organizacije su Studentski parlament, Savez studenata i Studentska unija.

 

Adresa: Đušina 7, 11000 Beograd
Tel. 011 32 19 100
Faks: 011 32 35 539
veb sajt: www.rgf.bg.ac.rs
e-mail: dekan@rgf.bg.ac.rs
Studentska služba: 011 32 19 141
e-mail: studenstka_sluzba@rgf.bg.ac.rs