Poljoprivredni fakultet u Beogradu

poljoprivredni
Poljoprivredni fakultet u Beogradu

Poljoprivredni fakultet je pravno lice sa statusom visokoškolske ustanove – jedinice u sastavu Univerziteta u Beogradu i sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

Zadaci Fakulteta su organizovanje i izvođenje, na njemu utemeljenih akademskih studija, kao i naučno istraživanje.

Fakultet je visokoobrazovna naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja visokoobrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblasti: ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, hortikulture, zootehnike, zemljišta i melioracija, fitomedicine, poljoprivredne tehnike, prehrambene tehnologije i biohemije i agroekonomije.

Fakultet samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama obavlja naučno-istraživačku i stručnu delatnost putem osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, studija i projekata, inženjeringa, ekspertiza, konsaltinga, atesta, licenci, sertifikata i kontrola u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

Naučnoistraživački rad se obavlja preko 8 instituta, 31 katedre, velikog broja specijalizovanih i akreditovanih laboratorija, oglednog dobra “Radmilovac“, velikog broja naučnih društava koja deluju u okviru Fakulteta, uz intenzivnu saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

U skladu sa evropskim sistemom obrazovanja na Fakultetu su uvedene krupne promene usvajanjem novog, trostepenog načina studiranja (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije). Reformski proces usklađen sa Bolonjskom deklaracijom i novi studijski programi počeli su da se primenjuju od 2007. godine.

Odseci:

 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Hortikultura
 • Zootehnika
 • Melioracije zemljišta
 • Fitomedicina
 • Poljoprivredna tehnika
 • Prehrambena tehnologija
 • Agroekonomija

Instituti:

 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Zootehnika
 • Zemljište i melioracije
 • Fitomedicina
 • Poljoprivredna tehnika
 • Prehrambena tehnologija i biohemija
 • Agroekonomija

Poljoprivredni fakultet ima brojne laboratorije, a poseduje i ogledna dobra na kojima se odvija praktična nastava i naučno-istraživački rad. Fakultet je uključen u istraživanja i mnogobrojne nacionalne i međunarodne projekte sa ciljem usavršavanja nastavničkog osoblja, podizanja kvaliteta nastave i razvijanja novih tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

Na fakultetu aktivno funkcioniše Studentski parlament preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava.

 

Adresa: Nemanjina 6, 11080 Zemun
Tel. 011 44 13 555
Faks: 011 44 13 166
veb sajt: www.agrif.bg.ac.rs
e-mail: office@agrif.bg.ac.rs
Studentska služba: 011 44 13 101, 21 95 933
e-mail: student-info@agrif.bg.ac.rs