Građevinski fakultet u Beogradu

gradjevinski
Građevinski fakultet u Beogradu

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti građevinarstva i geodezije u našoj zemlji. Fakultet ima dugu i bogatu tradiciju. Počeci nastave iz oblasti građevinarstva na ovim prostorima vezuju se za 1846. godinu kad je Knjaz Srpski Aleksandar Karađorđević svojim ukazom osnovao Indžinirsku školu u Beogradu. Stoga se ova godina nalazi i na grbu fakulteta uz latinske reči studere, docere, aedificare koje simbolizuju delatnost fakulteta u oblasti nastave, nauke i struke.

Inženjeri potekli sa građevinskog fakulteta su ostvarili mnoge značajne uspehe u projektovanju i građenju svih vrsta objekata u zemlji i inostranstvu, od kojih veliki broj spada u vrhunska graditeljska ostvarenja. Veliki broj bivših studenata fakulteta radi u najprestižnijim svetskim građevinskim firmama odnosno na najpoznatijim univerzitetima u svetu.

Građevinski fakultet u Beogradu organizuje i realizuje studije u oblasti građevinarstva i geodezije, a u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka. Nastava se realizuje kroz studijske programe na tri nivoa prema Zakonu o visokom školstvu iz 2005. godine:

 • 2 programa osnovnih akademskih studija: Građevinarstvo i Geodezija
 • 2 programa diplomskih akademskih studija: Građevinarstvo i Geodezija
 • 2 programa doktorskih studija: Građevinarstvo i Geodezija i geoinformatika

Katedre na Građevinskom fakultetu su sledeće: Katedra za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija, Katedra za materijale i konstrukcije, Katedra za upravljanje projektima u građevinarstvu, Katedra za građevinsku geotehniku, Katedra za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo, Katedra za puteve, aerodrome i železnice, Katedra za geodeziju i geoinformatiku, Katedra za matematiku, fiziku i nacrtnu geometriju.

Instituti su osnovne naučnoistraživačke organizacione jedinice na Fakultetu, u kojima se naučnoistraživačka i visokostručna delatnost odvija kroz izradu naučnoistraživačkih projekata, studija, ekspertiza, terenskih i laboratorijskih ispitivanja i izradu i reviziju tehničke dokumentacije u oblasti građevinarstva i geodezije. Pored obavljanja kreativnih i specifičnih naučnoistraživačkih i visoko stručnih poslova od zajedničkog interesa Fakulteta kao celine, instituti mogu biti uključeni i u pružanje komercijalnih usluga u okviru delatnosti Fakulteta.

Instituti:

 • Institut za materijale i konstrukcije
 • Institut za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo
 • Institut za saobraćajnice i geotehniku
 • Institut za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu
 • Institut za numeričku analizu i projektovanje konstrukcija
 • Institut za geodeziju i geoinformatiku
 • Institut za matematiku, fiziku i nacrtnu geometriju

Labaratorije:

 • Laboratorija za konstrukcije
 • Laboratorija za materijale
 • Laboratorija za kolovozne konstrukcije
 • Laboratorija za mehaniku tla
 • Laboratorija za mehaniku fluida i merenje zapremine protekle tečnosti
 • Laboratorija za hidrometriju i hidrologiju
 • Laboratorija za komunalnu hidrotehniku i kvalitet voda
 • Laboratorija za hidrauliku i uređenje vodnih tokova
 • Laboratorija za premer
 • Laboratorija za fotogrametriju i daljinsku detekciju
 • Metrološka laboratorija Instituta za geodeziju
 • Laboratorija za kartografiju
 • Laboratorija za građevinsku fiziku
 • Laboratorija za elektroniku
 • Laboratorija za razvoj geoprostornih tehnologija otvorenog koda

 

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73/II, 11000 Beograd
Dekanat: 011 33 18 553
Studentska služba: 011 32 18 526
Faks: 011 33 70 223
veb sajt: www.grf.bg.ac.rs
e-mail dekanata: dekanat@grf.bg.ac.rs
e-mail studentske službe: ss@grf.bg.ac.rs