Stomatološki fakultet u Pančevu Univerziteta Privredna akademija

Stomatološki fakultet u Pančevu Univerziteta Privredna akademija
Stomatološki fakultet u Pančevu Univerziteta Privredna akademija

Stomatološki fakultet u Pančevu Univerziteta Privredna akademija je prvi privatni Fakultet u oblasti medicinskih nauka u Srbiji. Postoji i radi uspešno od 2002. godine. Svojim formiranjem pridružio se velikom broju privatnih stomatoloških fakulteta, kako u Evropi tako i u svetu. Kako bi se postavljeni ciljevi uspešno realizovali, iskorišćena su iskustva naših profesora, iskustva evropskih stomatoloških fakulteta, iskustva državne i privatne stomatološke prakse kao i poruke Bolonjske deklaracije.

Stomatološki fakultet u Pančevu je samostalna obrazovna visokoškolska, zdravstvena i naučna ustanova, koja je akreditovana za integrisane akademske studije, specijalističke akademske studije, doktorske akademske studije, zdravstvene specijalizacije i naučno istraživački rad. Razvija naučno-istraživački rad i obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti bolesti zuba, protetike, bolesti usta, oralne hirurgije sa implantologijom, ortodoncije, dečije i preventivne stomatologije i javnog zdravlja. Pored toga, na Fakultetu se realizuju zdravstvene specijalizacije i organizuje kontinuirano stručno obrazovanje i usavršavanje iz svih oblasti stomatologije.

Naučno-istraživačka delatnost Fakulteta je orijentisana ka bazičnim i primenjenim naučno-istraživačkim projektima i inovacijama tehnološkog razvoja. Nastavnici i saradnici Fakulteta aktivno učestvuju u realizaciji većeg broja projekata koje finansira Republičko ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Pored toga, Fakultet učestvuje u regionalnim međunarodnim projektima sa više zemalja u okruženju.

Kvalitet nastavnog procesa se obezbeđuje profesionalnim radom nastavnika i saradnika. Od ukupnog broja predmeta u svih pet godina studija, 98% je pokriveno nastavnicima i saradnicima u stalnom radnom odnosu. Danas je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu ukupno 107 zaposlenih.

Ciljevi obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu su bazirani na prenošenju naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti stomatologije kroz upotrebu savremenih stomatoloških materijala, tehnika i tehnologija u svakodnevnom radu sa pacijentima. Fakultet je obezbedio najsavremenije tehnologije (KAVO-stomatološke stolice, laseri-FOTONA, CAD – CAM, ortopan sa telerendgenom, ….) za optimalan rad svakog studenta. Poslovnom politikom u zdravstvenom radu Fakultet je omogućio da svaka generacija studenata, specijalizanata i doktoranata ima dovoljno pacijenata.

Stomatološki fakultet u Pančevu Univerziteta Privredna akademija ima saradnju sa većim brojem renomiranih zdravstvenih institucija u Srbiji. Ta saradnja se realizuje dvosmerno a preko međusobno potpisanih sporazuma.

Fakultet poseduje sertifikat standarda SRPS ISO 9001:2008; Od septembra 2004. član je organizacije ADEE (Association for Dental Education in Europe – asocijacija stomatoloških obrazovnih ustanova u Evropi).

Konstantno samovrednovanje kvaliteta rada nastavnika i saradnika, kako u nastavi tako i u svim drugim procesima rada, ima za svrhu stalno unapređenje ukupnog kvaliteta nastavnog procesa. Dosadašnja iskustva naših svršenih studenata, koji rade kako u državnoj tako i u privatnoj praksi, kao i interesovanje budućih brucoša, nam ukazuju da smo na dobrom putu.

Na Fakultetu svake godine gostuje veći broj viziting profesora sa poznatih svetskih stomatoloških fakulteta.

 

Adresa: Žarka Zrenjanina 179, 26000 Pančevo
Tel. 013 23 51 292
Faks: 013 23 66 582
veb sajt: www.stomatoloskifakultet.rs
e-mail: info@sfp.rs