Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije u Beogradu
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije u Beogradu

Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije razvio se iz Visoke škole VMA akreditacijom Univerziteta odbrane. Vojnomedicinska akademija, ustanova sa tradicijom od preko 160 godina, dugo je obrazovala lekare iz civilnog sektora za potrebe sistema državne odbrane. Ministarstvo odbrane pokrenulo je osnivanje prvo Visoke škole, a potom i Medicinskog fakulteta VMA, kako bi se na jednom mestu obrazovao kadar za vojnosanitetske, zdravstvene i vojne potrebe.

Vizija Medicinskog fakulteta VMA je da obrazuje doktore medicine po evropskim i svetskim standardima. Akcenat je stavljen na studiranje u malim grupama, sa velikim brojem izbornih predmeta i uključivanje u naučno-istraživački i stručni rad. Posle završenog školovanja, kadeti mogu stažirati u vojnogarnizonskim ambulantama, a po isteku staža, mogu konkurisati za specijalizaciju u međunarodnim zdravstvenim centrima.

Zvanje koje se stiče posle osnovnih šestogodišnjih integrisanih studija medicine glasi doktor medicine. Ujedno se stiče i čin potporučnika.

Medicinski fakultet VMA organizuje i poslediplomske studije u vidu doktorata nauka, specijalizacija i užih specijalizacija.

U okviru Fakulteta postoje Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju i Centar za obuku. Centar za KME bavi se organizacijom stručnih sastanaka, simpozijuma i stručnih kurseva. Centar za obuku je trening centar sanitetske službe.

Fakultet organizuje i programe usavršavanja koji traju od petnaest dana do šest meseci, po utvrđenim programima ili na pojedinačan zahtev. Programi se organizuju za većinu postojećih zdravstvenih profila i to u klinikama i institutima.

Medicinski fakultet VMA ostvaruje naučno-istraživačku delatnost preko Instituta za naučne informacije i Instituta za medicinska istraživanja.

 

Adresa: Crnotravska 17, 11000 Beograd
Tel. 011 36 08 661
veb sajt: www.mfvma.mod.gov.rs
e-mail: sekretarijat.mfvma@mod.gov.rs