Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan

Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan
Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan

Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan organizuje studije na sva tri stepena. Od početka osnovnih studija, student se opredeljuje za jedno usmerenje.

Studijski programi osnovnih akademskih studija na Fakultetu za menadžment su četvorogodišnji akademski programi, u obimu od 240 ESPB, namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti menadžmenta.

Studenti koji se upisuju na studijski program Menadžment, od početka studija se opredeljuju za usmerenje. Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Studije su organizovane prema bolonjskim principima, sa jednosemestralnim predmetima, modularizovanim i reorganizovanim programima, uzimanjem u obzir ukupnog opterećenja studenata u toku školske godine i 40-to časovne radne nedelje, izraženim kroz ESPB.

Svaka studijska godina organizovana je u dva semestra sa po 15 nedelja aktivne nastave, a svi predmeti su jednosemestralni. Obim svakog predmeta je iskazan brojem ESPB, a obim studija zbirom ESPB. Svaka godina studija nosi 60 ESPB, što odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenata u obimu od 40 časova nedeljno tokom školske godine. Kurikulum se sastoji iz obaveznih predmeta i izbornih predmeta koji se nalaze u 3 izborna bloka.

Oblik izvođenja nastave su: predavanja, grupne vežbe, individualne vežbe, konsultacije i praktična nastava u okviru stručne prakse koja obuhvata 40 radnih dana. Oblik rada koji primenjuje nastavnik u izvođenju nastave može biti: individualni, grupni i samostalni. Metod rada koji koristi nastavnik pri izvođenju pojedinih oblika nastave može biti: interaktivni (dijaloški), monološki, metod demonstracija.

Studijski programi na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan su:

  • Inženjerski i operativni menadžment
  • Biznis i marketing

 

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Telefon: 011 20 30 885
Faks: 011 20 30 628
veb sajt: www.metropolitan.ac.rs
e-mail: info@metropolitan.ac.rs