Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan

metropoliten menadzmentFakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan organizuje studije na sva tri stepena. Od početka osnovnih studija, student se opredeljuje za jedno usmerenje.

Osnovne studije menadžmenta traju šest semestara i nose 180 bodova. Sadrže četiri studijska programa: Marketing mendžment, Menadžment IT sistema, Menadžment u sportu i Operacioni menadžment. Zvanje posle ovog stepena glasi menadžer uz napomenu usmerenja, osim za program Operacionog menadžmenta, gde je zvanje inženjer menadžmenta operacioni menadžment.

Marketing menadžment bavi se izučavanjem tržišta i studentima pruža znanja i veštine neophodne da na adekvatan način reaguju na promene tržišta, u smislu profilisanja proizvoda, pravljenja prognoza i odnosa sa javnošću.

Menadžment IT sistema bavi se organizacijskim i sistemskim pitanjima, što se odnosi na planiranje, administriranje i održavanje korisnika, na upravljanje njihovim radom i projektovanjem modela i baza podataka.

Menadžment u sportu obrazuje kadar koji se bavi upravljanjem sportskim objektima i organizacijom kroz izučavanje pravnih i finansijskih aspekata poslovanja, ali se bavi i upravaljanjem projektima i ljudskim resursima.

Operacioni menadžment pruža studentima znanja i veštine potrebne za upravljanje organizacijama ili njihovim jedinicama kroz izučavanje poslovne analize, planiranja i upravljanja resursima.

Master studije traju dve godine, a programi su Marketing menadžment i Upravljanje poslovanjem. Zvanja koja kandidat stiče su diplomirani menadžer marketing menadžment, odnosno master inženjer menadžmenta upravljanje poslovnim sistemima primenom SAP rešenja. Na programu Upravljanje poslovanjem, student posle prve godine master studija može dobiti zvanje diplomirani inženjer menadžmenta upravljanje poslovanjem.

Doktorske studije u trajanju od tri godine sadrže program Marketing menadžment, a kandidatu obezbeđuju titulu doktor nauka menadžment i biznis.

 

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Telefon: 011/203 08 85
Faks: 011/203 06 28
veb sajt: www.metropolitan.edu.rs
e-mail: info@metropolitan.edu.rs