Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

FITFakultet informacionih tehnologija (FIT) obrazuje visokostručne kadrove za rad sa hardverskim i softverskim proizvodima, aplikacijama i programskim sistemima koji se koriste u organizacijama.

Fakultet organizuje studije na tri stepena. Studijski program osnovnih studija Informacione tehnologije traje šest semestara i nosi 180 ESPB. Odabirom izbornih predmeta student je u mogućnosti da sam kreira svoj budući profil. Zvanje koje stiče glasi inženjer informacionih tehnologija.

Master studije traju četiri semestra i nose 120 ESPB, premda studenti koji su na osnovnim studijama ostvarili 240 ESPB, mogu upisati jednogodišnji master program uz polaganje razlike ispita. U pogledu titula, posle prve godine studija ovog stepena, stiče se zvanje diplomirani inženjer informacionih tehnologija, a posle druge,  master inženjer informacionih tehnologija. Moduli na master studijskom programu Informacione tehnologije i sistemi su: Softversko inženjerstvo, Bezbednost informacija i Razvoj softvera za računarske igre.

Doktorske akademske studije traju tri godine, a moduli programa Informacione tehnologije su: Softversko inženjerstvo, Bezbednost informacija i Bioinformatika. Modul bioinformatike je jedinstven u zemlji, a objedinjuje osnovne tehničke, informatičke, biomedicinske i medicinske nauke, u saradnji sa inostranim univerzitetima. Kandidati biraju da li će nastavu slušati na srpskom ili engleskom.

Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan organizuje besplatne kurseve za nastavnike srednjih škola u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i sa ostalim fakultetima Univerziteta Metropoliten.

 

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Telefon: 011/203 08 85
Faks: 011/203 06 28
veb sajt: www.metropolitan.edu.rs
e-mail: info@metropolitan.edu.rs