Fakultet menadžmenta u Zaječaru Univerziteta Megatrend

zajecar
Zgrada Fakulteta za menadžment u Zaječaru

Fakultet za menadžment u Zaječaru osnovali su 1997. godine Megatrend d.o.o. Beograd i Evro-azijski centar za strateški menadžment d.o.o. Beograd, i kao takav bio je prvi privatni fakultet u istočnoj Srbiji. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima su priznanje Evropske komisije za obrazovanje i nagrada grada Zaječara za doprinos u razvoju.

Fakultet za menadžment u Zaječaru organizuje osnovne akademske, master akademske, specijalističke akademske i doktorske studije. Osnovne akademske studije traju osam semestara, a zvanje koje se stiče njihovim završavanjem je diplomirani menadžer. Cilj studija ovog stepena je da osposobi studenta za samostalan stručan rad u oblasti ekonomije i menadžmenta kroz spoj teorije i prakse.

Master akademske studije traju godinu dana. Posle ovog studijskog programa, kandidat stiče zvanje master menadžer.

Specijalističke studije sa programom menadžment poslovnih informacionih sistema traju godinu dana i obezbeđuju produbljivanje teorijskih znanja i praktičnih veština. Po završetku, stiče se zvanje specijalista menadžer – menadžmenta poslovnih informacionih sistema. Uslov za upis na iste su završene diplomske studije.

Cilj doktorskih akademskih studija, program menadžment prirodnih resursa, jeste da kandidat apsolutno ovlada metodološkim i teoretskim znanjima, neophodnim za samostalan angažman u naučno-istraživačkom radu, razvoju nauke menadžmenta prirodnih resursa i delovanju u poslovnom svetu. Zvanje koje se stiče posle ovog stepena nosi stručan naziv doktor nauka menadžment i biznis.

Fakultet za menadžment u Zaječaru u svom sastavu ima i Centar za ekonomiju, konsalting, menadžment i marketing (CEKOM).

 

Adresa: Park šuma Kraljevica bb, 19000 Zaječar
Tel./Faks:019/430 800
veb sajt: www.fmz.edu.rs
e-mail: info@fmz.edu.rs