Fakultet za menadžment Zaječar Univerziteta Megatrend

Fakultet za menadžment u Zaječaru Megatrend univerziteta
Fakultet za menadžment u Zaječaru Megatrend univerziteta

Fakultet za menadžment u Zaječaru osnovali su 1997. godine Megatrend d.o.o. Beograd i Evro-azijski centar za strateški menadžment d.o.o. Beograd, i kao takav bio je prvi privatni fakultet u istočnoj Srbiji. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima su priznanje Evropske komisije za obrazovanje i nagrada grada Zaječara za doprinos u razvoju.

Fakultet za menadžment u Zaječaru organizuje osnovne akademske, master akademske, specijalističke akademske i doktorske studije. Osnovne akademske studije traju osam semestara, a zvanje koje se stiče njihovim završavanjem je diplomirani menadžer. Cilj studija ovog stepena je da osposobi studenta za samostalan stručan rad u oblasti ekonomije i menadžmenta kroz spoj teorije i prakse.

Master akademske studije traju godinu dana. Posle ovog studijskog programa, kandidat stiče zvanje master menadžer.

Specijalističke studije sa programom menadžment poslovnih informacionih sistema traju godinu dana i obezbeđuju produbljivanje teorijskih znanja i praktičnih veština. Po završetku, stiče se zvanje specijalista menadžer – menadžmenta poslovnih informacionih sistema. Uslov za upis na iste su završene diplomske studije.

Cilj doktorskih akademskih studija, program menadžment prirodnih resursa, jeste da kandidat apsolutno ovlada metodološkim i teoretskim znanjima, neophodnim za samostalan angažman u naučno-istraživačkom radu, razvoju nauke menadžmenta prirodnih resursa i delovanju u poslovnom svetu. Zvanje koje se stiče posle ovog stepena nosi stručan naziv doktor nauka menadžment i biznis.

Studijski programi, pored toga što studentima daju široka znanja iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta, daju mogućnost da se svi ambiciozni studenti mogu aktivno uključiti u nastavni i naučno-istraživački proces. Zajedno sa nastavnicima i saradnicima mogu učestvovati u izradi i implementaciji naučno-istraživačkih i razvojnih projekata. U nastavnom procesu je 29 nastavnika, 22 je sa naučnim nazivom doktora nauka, 5 nastavnika u naučnom nazivu magistra nauka i 2 nastavnika stranog jezika.  U ustanovi je angažovano 14 saradnika sa punim radnim vremenom od kojih je 10 u zvanju asistenta i 4 u zvanju saradnika u nastavi. Nastavnici i saradnici su u poslednjih pet godina objavili preko 600 naučnih i stručnih radova koji su publikovani u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i prezentovani na naučnim konferencijama.

Biblioteka fakulteta raspolaže sa preko 4.000 bibliotečkih jedinica (udžbenika i stručne literature) koja je namenjena studentima i nastavnicima u realizaciji studijskih programa. Pored realizacije studijskih programa, fakultet uspešno realizuje seminare iz oblasti informatike, stranih jezika, menadžmenta u zdravstvu i  turizmu, ECDL kurseve…

Fakultet za menadžment u Zaječaru u svom sastavu ima i Centar za ekonomiju, konsalting, menadžment i marketing (CEKOM).

 

Adresa: Park-šuma Kraljevica bb, 19000 Zaječar
Tel. 019 43 08 00, 43 08 01
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-menadzment-zajecar
e-mail: info@fmz.edu.rs