Fakultet za strane jezike Univerziteta Alfa BK

Fakultet za strane jezike Univerziteta Alfa BK
Fakultet za strane jezike Univerziteta Alfa BK

Fakultet za strane jezike Univerziteta Alfa BK osnovan je 24.11.2005. godine kao visokoškolska ustanova u okviru tadašnjeg Univerziteta „Braća Karić“. Osim činjenice da ima više stotina studenata, kvalifikovane predavače i nastavno osoblje, stručno rukovodstvo i efikasnu studentsku službu, Fakultet za strane jezike se može pohvaliti i studijskim programima koji ispunjavaju najviše standarde, kao i novom, savremenom tehnikom kojom raspolaže, sve u svrsi edukacije budućih generacija anglista.

Misija Fakulteta za strane jezike je obezbeđivanje visokokvalitetnog stručnog kadra – filologa anglista, a pošto za ovo deficitarno zanimanje postoji i veliki interes u javnosti.

Fakultet za strane jezike Alfa BK univerziteta obrazuje visoko kvalitetne stručnjake iz oblasti stranih jezika i književnosti. Smatramo da profil savremenog filologa zahteva znanje stranog jezika sa težištem na savremenom jeziku za potrebe različitih struka i zanimanja, poslovnog stranog jezika, prevođenja, kao i poznavanje metodike nastave stranog jezika, uključujući potrebna pedagoško-psihološka znanja. Sve to obezbeđuje našim studentima visok izlazni kvalitet i prestižnu konkurentnost na tržištu rada ne samo u našoj zemlji, nego i u širim regionalnim i evropskim okvirima.

Studenti nakon osam semestara i položenih svih predviđenih ispita, postaju: diplomirani filolozi – anglisti (240 ESPB), a posle završenih master studija dobijaju zvanje: master filolog – anglista (240+60=300ESPB).

Profesori i asistenti na Fakultetu za strane jezike, podržavajući kritičku razmenu mišljenja, rade na obrazovanju i pomažu u samoobrazovanju studenata. Njihov cilj je da studenti sebe izgrade kao intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci za strani jezik, književnost i kulturu, već kompletne ličnosti, kadar savremene akademske zajednice i poslovnog sveta, sposoban da doprinese opštem napretku društva. Učenjem stranih jezika ne stiču se samo znanja i sposobnosti potrebne za međuljudsku komunikaciju, već se razvija shvatanje vrednosti različitih kultura, čime se obogaćuje sopstveno postojanje.

Fakultet za strane jezike posebno podržava zaposlene ljude i majke, a na njemu se stiču diplome priznate u svetu (potvrđeno u direktnim iskustvima prethodnih generacija).

 

Adresa: Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd
Tel. centrale: 011 26 09 754
Tel. studentske službe: 011 26 06 380
veb sajt: www.fsj.alfa.edu.rs
e-mail: fsj@alfa.edu.rs