Studentski dom Karaburma”

studenski-dom-karaburma
Studentski dom Karaburma

Studentski dom Karaburma najmlađi je dom Studentskog centra Beograd, a ujedno i drugi po veličini. Izgrađen je 1978. godine. Prepoznatljiv je po dvema kulama koje čine A i B blok. U pitanju su soliteri od 17, odnosno 14 spratova.

Sobe u studentskom domu Karaburma su jednokrevetne i dvokrevetne. Sadržaj soba obuhvata krevete, radne stolove sa stolicama i lampama, plakare i police i direktnu telefonsku liniju. Kupatila koja su zajednička za stanare jednog sprata zadovoljavaju visoke standarde.

Infrastruktura doma podrazumeva: čitaonicu koja se može koristiti jedino uz studentsku čip karticu; malu i veliku salu za tribine i predstave; vajarski, slikarski i muzički atelje; studentski restoran; kafe sa letnjom baštom i perionicu veša. Dom je opremljen video nadzorom.

Stanarima Studentskog doma Karaburma dostupni su ambulanta i zubna ambulanta Studentske poliklinike.

U оkviru dоmа nаlаzе sе pоrtirnicа, pеriоnicе vеšа, studеntski rеstоrаn, kаfе sа lеtnjоm bаštоm, čitаоnicа, infоkiоsk, mаlа sаlа zа tribinе i prеdstаvе, vеlikа sаlа. Nа rаspоlаgаnju su аmbulаntа i zubnа аmbulаntа Studеntskе pоliklinikе, pоštа, prоdаvnicа, fоtоkоpirnicа, tеrеtаnа, frizеrski sаlоn, diskоtеkа i studеntski klub.

U čitаоnicu studеntskоg dоmа “Kаrаburmа” mоžе sе ući isklјučivо uz pоmоć studеntskе čip kаrticе.

Savez studenata Karaburma nalazi se na prvom spratu.

Upravnik: Branislav Glođović

 Linije gradskog prevoza:

  • Autobusi 25, 27, 32, 74
  • Tramvaji – 12
 Kapacitet: 1170 mesta
 Kategorija: III
 Adresa: Mije Kovačevića 7b
 Tel. 011/20 79724