Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Danas je Elektrotehnički fakultet vrhunska obrazovna i naučna institucija za oblast elektrotehnike i računarstva, koja obavlja delatnosti za koje je registrovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i drugim važećim propisima. Delatnosti kojima se bavi Elektrotehnički fakultet preciznije su definisane Statutom Elektrotehničkog fakulteta i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Elektrotehnički fakultet obavlja svoju obrazovnu delatnost kroz četiri studijska programa, i to: dva programa osnovnih akademskih studije, jedan program master akademskih studija i jedan program doktorskih akademskih studija. Studijski programi za sva tri nivoa studija su usvojeni po proceduri koju propisuju Zakon o visokom obrazovanju, Statut Univerziteta u Beogradu i Statut Elektrotehničkog fakulteta. Nastavne planove i programe je usvojilo Nastavno-naučno veće Fakulteta, a prihvatilo ih je Veće grupacije tehničko-tehnoloških nauka Univerziteta u Beogradu i Senat Univerziteta u Beogradu. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta na svojoj XXXVII sednici, održanoj 12. aprila 2008. godine utvrdila je da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 16 Zakona o visokom obrazovanju i na osnovu toga Elektrotehničkom fakultetu izdala Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i Uverenja o akreditaciji njena četiri studijska programa. Elektrotehnički fakultet pripada grupi fakulteta koji su akreditovani u prvom akreditacionom ciklusu.

Elektrotehnički fakultet zasniva svoje delovanje i ulogu u obrazovnom sistemu Republike Srbije na svojoj Misiji i Viziji.

Na Fakultetu su organizovane sledeće katedre:

 • Katedra za elektroniku
 • Katedra za elektroenergetske sisteme
 • Katedra za energetske pretvarače i pogone
 • Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku
 • Katedra za opštu elektrotehniku
 • Katedra za opšte obrazovanje
 • Katedra za primenjenu matematiku
 • Katedra za računarsku tehniku i informatiku
 • Katedra za signale i sisteme
 • Katedra za telekomunikacije

Centri:

 • Računski centar
 • Inovacioni centar

Studentske organizacije:

Forum

Zvanični forum studenata Elektrotehničkog fakulteta je namenjen studentima svih godina fakulteta i onima koji bi to želeli da to postanu. Namena foruma je diskusija o nastavi na svim godinama studija na fakultetu, rešavanju problema studenata, uslovima upisa, studentskom organizovanju, i uopšte svemu što je vezano za studentski život.

forum: http://forum.etf.bg.ac.rs

Studentski parlament

Studentski Parlament Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je zvanično telo koje se bavi studentskim pitanjima, donosi stavove studenata i delegira studente u Savet fakulteta, Nastavno-naučno veće i u Univerzitetski Parlament. Sastavljen je od studenata svih godina studija i sastaje se najmanje dva puta u semestru, a po potrebi i češće. Važno je napomenuti da je Studenski Parlament, kao glavni vid studentskog organizovanja, predviđen Zakonom o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 2006. godine.

zvanični sajt: http://parlament.etf.bg.ac.rs

Student prodekan

Student prodekan predstavlja verbalnu sponu između studenata i profesora zastupajući i braneći studentske interese. Jednom godišnje, na izborima bira se student (obično iskusniji sa viših godina studija) na ovu funkciju sa sedištem i kancelarijom u Dekanatu. To praktično znači da ukoliko imate izvesnih zahteva, problema, prigovora ili pritužbi na rad profesora možete zatražiti zaštitu svojih prava uz pomoć studenta prodekana.

zvanični mail: studentprodekan@etf.bg.ac.rs

Generator – zvanični časopis studenata, zvanični sajt: http://generator.etf.bg.ac.rs

Na fakultetu postoje registrovane i aktivne sledeće studentske organizacije:

Savez studenata (SSETF), zvanični sajt: http://ss.etf.bg.ac.rs

Studentska unija ETF-a (SUETF), zvanični sajt: http://www.suetf.org

Sajt komisije za nastavu i nauku (NiN SUETF): http://forum.etf.bg.ac.rs/site

Udruženje studenata Elektrotehnike Evrope, lokalni komitet Beograd (EESTEC LC Belgrade), zvanični sajt: http://eestec.etf.bg.ac.rs

Bord Evropskih Studenata Tehnike – Lokalna BEST grupa Beograd, zvanični sajt: http://best.eu.org/belgrade

IEEE studentski ogranak Beograd, zvanični sajt: http://ieee.etf.bg.ac.rs, zvanični email: ieee-student@etf.bg.ac.rs

Microsoft Student Partners (MSP), zvanični sajt: http://msp.etf.bg.ac.rs

 

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Dekanat: 011 32 48 464
Faks: 011 32 48 681
e-mail: dekanat@etf.bg.ac.rs
Studentski odsek: 011 32 26 760
e-mail: stud_sluzba@etf.bg.ac.rs
Opšti odsek: 011 32 26 992
e-mail: opsta_sluzba@etf.bg.ac.rs
veb sajt:www.etf.bg.ac.rs