Državni univerzitet u Novom Pazaru

univerzziteti-u-novom-pazaru
Zgrada državnog univerziteta

Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je 2006. godine odlukom Vlade Republike Srbije, a već školske 2006/ 07. godine počinje sa realizacijom studijskih programa.

Državni univerzitet u Novom Pazaru jedini je integrisani univerzitet u zemlji i istovremeno prvi zvanični akreditovani univerzitet. U sebi inkorporira sledeće visokoškolske ustanove:

 • Filozofski univerzitet
 • Pravno-ekonomski fakultet
 • Fakultet tehničkih nauka

Ciljevi Univerziteta su postavljanje svetskih standarda u obrazovanju, saradnja sa državnim i inostranim institucijama u oblastima nauke, tehnike i kulture, davanje stručne podrške svojim svršenim studentima i organizacija tribina, javnih skupova i programa kontinuirane edukacije.

Državni univerzitet u Novom Pazaru uspostavlja i razvija saradnju sa svim univerzitetima u Republici Srbiji i inostranstvu, kao i sa raznim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja. Međunarodna saradnja se ostvaruje članstvom u brojnim udruženjima, kao što su – Evropska asocijacija univerziteta (EUA), Balkanska rektorska mreža, Dunavska rektorska konferencija (DRC), Mediteranska zajednica univerziteta (UNIADRIO), kao i  u drugim obrazovnim, naučnim i kulturnim organizacijama.

U okviru međunarodne saradnje Univerzitet učestvuje i u brojnim programima – TEMPUS, ERASMUS/MUNDUS, CEEPUS, internacionalnim konkursima za dodelu sredstava za naučna istraživanja i razvoj obrazovnog procesa, nabavku materijalnih sredstava za unapređenje visokoškolske nastave, a sarađuje i sa udruženjima za studentske razmene u cilju realizovanja letnje stručne prakse.

Studenti Univerziteta u Novom Pazaru se mogu angažovati u Studentskom parlamentu, koji ima zadatak da predstavlja sve studente, ostvaruje prava i štiti njihove interese, kao i u Univerzitetskom sportskom savezu, koji se bavi oganizovanjem univerzitetskih sportskih takmičenja.

U sklopu Univerziteta postoji više centara – Centar za obezbeđenje kvaliteta, Računski centar, Naučnoistraživački centar, kao i Regionalni centar za energetsku efikasnost.

Kancelarija za razvoj karijere i praćenje diplomaca se nalazi u okviru Centra za obezbeđenje kvaliteta, a njena uloga je da studentima Državnog Univerziteta u Novom Pazaru pruži potrebnu podršku u sticanju onih znanja i veština koje će im pomoći pri zapošljavanju, kao i da ih pripremi za naredne korake razvoja karijere nakon diplomiranja.

 

Adresa: Vuka Karadžića bb , 36300 Novi Pazar
Tel. 020/31 77 54
Faks: 020/33 76 69
veb sajt: http://www.np.ac.rs

 

Državni univerzitet u Novom Pazaru organizaciono je podeljen na departmane:

Pravne nauke – Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru organizuje osnovne i master akademske studije na programu Pravo, čiji je cilj da osposobi studenta za profesionalno obavljanje pravnih poslova pojedinačno ili u timu. Studenti stiču uvid u pravne pojmove, institucije i pravne oblasti.

Posle osnovnih studija student stiče zvanje diplomirani pravnik, a posle master studija master pravnik.

Ekonomske naukeDepartman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru realizuje akademske studije na prvom i drugom stepenu na programu Ekonomija. Po završetku studija studenti imaju potrebna znanja i veštine za uspešno obavljanje upravljačkih i analitičkih poslova iz oblasti makroekonomije, mikroekonomije, privrednog razvoja, bankarskog poslovanja i rešavanja računovodstvenih i finansijskih problema.

Uspešnim završetkom osnovnih studija stiče se zvanje diplomirani ekonomista, a završetkom master studija – master ekonomista.

Filološke nauke – Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru realizuje studijske programe koji osposobljavaju studente za rad u prosveti i dalji naučno-istraživački rad. Departman organizuje osnovne i master akademske studije iz društveno-humanističkih nauka na programima:

 • Srpska književnost i jezik
 • Engleski jezik i književnost

Zvanja koja se stiču posle prvog stepena studiranja glase diplomirani filolog-srbista i diplomirani filolog-anglista, a posle drugog stepena – master filolog.

Filozofske nauke – Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru organizuje osnovne akademske i master akademske studije. Trenutno je jedini studijski program na oba stepena Psihologija. Studenti usvajaju teorijsko znanje iz suštinskih oblasti psihologije i upoznaju se sa empirijskim osnovama psihologije i uče da samostalno primenjuju statističke metode.

Svršeni studenti osnovnih studija dobijaju zvanje diplomirani psiholog, a po završetku diplomskih master studija – master psiholog.

Matematičke naukeDepartman za matematičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru bavi se obrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću u oblasti matematike, fizike i informatike. Studijski programi koji se realizuju su na osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama.

Studijski programi su (stepeni studija dati u zagradama):

 • Matematika (OAS, MAS, DS)
 • Matematika i fizika (OAS, MAS)
 • Informatika i matematika (OAS)
 • Informatika i fizika (OAS)

Cilj osnovnih studija je osposobljavanje studenata za sprovođenje nastavnih programa u osnovnim i srednjim školama. Zvanja koja se stiču na tom stepenu glase diplomirani profesor sa naznakom usmerenja.

Po uspešnom završetku master studija stiče se zvanje master matematičar, odnosno master profesor matematike i fizike.

Po završetku trećeg stepena dobija se zvanje doktor nauka matematičke nauke.

Tehničke naukeDepartman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru realizuje obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost na sva tri stepena osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Ciljevi programa su sticanje znanja i veština iz oblasti tehničkih nauka za rad u proizvodnim i uslužnim delatnostima.

Studijski programi koji se odvijaju na Departmanu su (stepeni studija dati u zagradama):

 • Arhitektura (OAS, MAS)
 • Građevinarstvo (OAS, MAS)
 • Računarska tehnika (OAS, MAS, DS)
 • Audio i video tehnologije (OAS, MAS)

Zvanja koja studenti stiču posle prvog stepena akademskih studija glase diplomirani inženjer arhitekture, odnosno građevinarstva, odnosno elektrotehnike i računarstva. Po završetku drugog stepena, zvanje nosi naziv master inženjer arhitekture, odnosno građevinarstva, odnosno elektrotehnike i računarstva.

Hemijsko-tehnološke naukeDepartman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru realizuje osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Studenti stiču znanja i veštine iz osnovnih i aplikativnih nauka, posle čega su osposobljeni da rade u poljoprivrednim, proizvodnim i uslužnim delatnostima.

Studije se odvijaju na sledećim programima (stepeni studija dati u zagradama):

 • Hemija (OAS, MAS)
 • Poljoprivredna proizvodnja (OAS)
 • Prehrambena tehnologija (OAS, MAS)
 • Biotehnologija (DS)

Zvanja koja se stiču po uspešnom završetku osnovnih studija glase diplomirani hemičar, diplomirani inženjer poljoprivrede i diplomirani inženjer tehnologije. Posle zavšenog drugog stepena studija zvanje glasi master hemičar, master inženjer poljoprivrede i master inženjer tehnologije. Posle doktorskih studija na ovom departmanu dobija se zvanje doktor nauka biotehničke nauke.

Biomedicinske naukeDepartman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru realizuje obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblastima Biologije, Rehabilitacije i Sporta i fizičkog vaspitanja. Znanja i veštine koje steknu studenti mogu primeniti u radu u školstvu, naučnim institucijama, sportskim, rekreativnim i terapeutskim ustanovama.

Nastava se organizuje na sva tri stepena, a programi su (stepeni studija dati u zagradama):

 • Biologija (OAS, MAS)
 • Rehabilitacija (OAS, MAS)
 • Sport i fizičko vaspitanje (OAS, MAS, DS)

UmetnostDepartman za umetnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru bavi se izvođenjem nastave i naučnim istraživanjima u oblasti umetnosti. Studenti dobijaju univerzitetsko obrazovanje, znanja i veštine iz likovne umetnosti.

Nastavni planovi su savremeni i fleksibilni i stiču se kako teorijska, tako i praktična znanja u odabranoj oblasti. Na Departmanu se radi u malim grupama čime je omogućen brži i bolji razvoj svakog studenta ponaosob.

Departman realizuje nastavu na osnovnim akademskim studijama iz likovne umetnosti, po čijem završetku se stiče zvanje diplomirani likovni umetnik.

Multidisciplinarne nauke – Departman za multidisciplinarne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru organizuje nastavu i naučno-istraživački rad u multidisciplinarnim i interdisciplinarnim oblastima. Znanja i veštine koje studenti steknu osposobljavaju ih za rad u visokom školstvu i sa naprednim tehnologijama.

Departman realizuje nastavu na master akademskim studijama iz oblasti:

 • Menadžment u visokom školstvu
 • Energetska efikasnost u zgradarstvu

Zvanja koja student dobijaju po završetku studija drugog stepena na ovim programima su master menadžer u visokom obrazovanju i master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Svi programi su akreditovani i usklađeni sa bolonjskim obrazovnim procesom. Studijski programi realizuju se na tri stepena.

Državni univerzitet u Novom Pazaru orijentisan je ka negovanju i razvijanju saradnje sa svim univerzitetima u Republici Srbiji, sa prostora bivše Jugoslavije i sa srodnim institucijama u inostranstvu. O tome svedoče potpisani bilateralni sporazumi i članstva u brojnim asocijacijama i udruženjima Evroskoj asocijaciji univerziteta (EUA), Balkanskoj rektorskoj mreži, Dunavskoj rektorskoj mreži (DRC), Mediteranskoj zajednici univerziteta (UNIADRIO) i dr.

Univerzitet učestvuje u projektima TEMPUS, CEEPUS , ERASMUS/MUNDUS i drugim programima, prijavljuje se na međunarodne konkurse za dodelu sredstava za naučna istraživanja i razvoj obrazovnog procesa, za nabavku materijalnih sredstava za unapređenje visokoškolske nastave, a ostvaruje i redovne kontakte i saradnju sa udruženjima za razmenu studenata radi obavljanja letnje i stručne prakse i dr.

Državni univerzitet u Novom Pazaru objavljuje zbornik naučnih publikacija iz oblasti primenjene matematike, čiji odbor urednika čine profesori iz Srbije i inostranstva.

Posebne organizacione jedinice Univerziteta čine centri, a to su:

 • Obezbeđenje kvaliteta
 • Računski centar
 • Naučno-istraživački centar DUNP
 • Regionalni centar za energetsku efikasnost DUNP

U okviru Centra za obezbeđenje kvaliteta nalaze se dve kancelarije – Kancelarija za razvoj karijere i praćenje studenata i Kancelarija za praćenje i kontrolu kvaliteta nastavnog procesa.

Aktivne studentske organizacije su Studenstki parlament i Univerzitetski sportski savez.