Visoka škola Akademija za poslovnu ekonomiju

 

Adresa: Bulevar Vuka Karadžića br. 5, 32000 čačak
Tel. 032/245 067, 311 149
www: http://www.ape.edu.rs
e-mail: akademija@yu1.net

 

O visokoj školi:

Istraživanja vršena u visoko razvijenim tržišnim privredama pokazuju da su stope rasta zaposlenih u finansijama, računovodstvu i bankarstvu zajedno sa trgovinom, turizmom i informatikom, među najvišima u savremenom svetu, što objašnjava brži rast zaposlenosti u tercijarnom sektoru, koji obuhvata i oblast finansijskih usluga i bankarstvo.

Vođena tim podacima, Akademija za poslovnu ekonomiju je osnovana da školuje kadrove iz oblasti finansija i bankarstva i malih i srednjih preduzeća.

Studijski program Akademije za poslovnu ekonomiju je u skladu sa prestižnim svetskim i evropskim Univerzitetima. Savremeni koncept nastave, primenljiva znanja i visoko profesionalni nastavni kadar samo su neke od referenci Akademije za poslovnu ekonomiju.

Vrste i nivoi studija Akademije za poslovnu ekonomiju prema principima Bolonjske deklaracije i Zakona o visokom obrazovanju su:

  • Osnovne akademske studije, koje imaju 240 ESPB bodova i traju četiri godine.
  • Diplomske akademske studije-master. Studenti koji su ostvarili 240 ESPB bodova mogu da nastave školovanje na master studijama, koje traju godinu dana i tako ostvare još 60 ESPB bodova (ukupno 300 ESPB bodova).