Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija

Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija
Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija

Visoka građevinsko – geodetska škola strukovnih studija je samostalna, državna, visokoškolska ustanova sa dugom tradicijom u obrazovanju kadrova građevinske, geodetske i arhitektonske struke. U svom današnjem obliku Škola funkcioniše od 1996. godine kada je nastala spajanjem Više građevinske škole i Više geodetske škole iz Beograda.

Viša građevinska škola osnovana je 1976. godine, dok je Viša geodetska škola ustanovljena Zakonom o osnivanju Više geodetske škole 1960. godine. Odlukom Vlade Republike Srbije, 1996. godine osnovana je, spajanjem Više građevinske i Više geodetske škole, Viša građevinsko – geodetska škola u Beogradu.

Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. Škola uspešno sprovodi postupak akreditacije i 2007. godine dobija Uverenje o akreditaciji među prvim visokoškolskim ustanovama u Srbiji na osnovu čega dobija i Dozvolu za rad kao Visoka građevinsko – geodetska škola strukovnih studija.

Visoka građevinsko-geodetska škola obrazuje stručnjake koji su osposobljeni za sve oblike praktičnih radova u građevinskoj, arhitektonskoj i geodetskoj delatnosti, i spremni da primenjuju aktuelne zakonske propise, standarde i norme kvaliteta, kao i najnovija tehnološka dostignuća u svakodnevnoj praksi.

Od 2007. godine Visoka građevinsko – geodetska škola je uspešno akreditovala 10 studijskih programa na svim nivoima studija. U Školi se trenutno izvodi nastava na tri studijska programa na osnovnim strukovnim studijama (Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura i Geodezija – Geomatika) kao i na dva studijska programa na specijalističkim strukovnim studijama (Menadžment u građevinarstvu i Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti).

Visoka građevinsko-geodetska škola ima razvijenu izdavačku delatnost. Publikacije se pretežno koriste kao udžbenici u nastavi.

Škola aktivno učestvuje na naučnim i stručnim skupovima i kongresima, a 2012. godine je i izvršni organizator simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS.

Visoka građevinsko-geodetska škola raspolaže i Metrološkom laboratorijom koja je akreditovana za etaloniranje merila dužine i ugla u geodeziji.

Studenti mogu pristupiti Studentskom parlamentu.

 

Adresa: Hajduk Stankova 2, 11000 Beograd / Milana Rakića 42, 11000 Beograd
Tel. 011 24 11 885
veb sajt: www.vggs.rs
e-mailgeod@sezampro.rs