Kriminalističko-policijska akademija

164992_348821131885570_1174355543_nKriminalističko-policijska akademija ima svoje začetke u prvoj državnoj Policijskoj školi osnovanoj 1921. godine. Do tada su se budući policijski službenici pripremali za službu kroz praksu. Akademija je pravni sledbenik i nastala je spajanjem Više škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije. Ova visokoškolska ustanova nudi akademske i strukovne studijske programe za kriminalističko-policijske poslove i poslove javne bezbednosti.

Osnovne strukovne studije traju tri godine, studentu donose 180 ESPB, a po završetku stiče se zvanje strukovni kriminalista. Na drugoj godini studija, studenti se opredeljuju za jednu od dve izborne grupe:

  • Kriminalističko-forenzička
  • Policijsko-bezbednosna

Osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine donose studentu ostvarenih 240 ESPB i zvanje kriminalista. Na trećoj godini, studenti se opredeljuju za jedno od sledećih grupa usmerenja:

  • Kriminalistička
  • Policijska
  • Bezbednosna

Studije drugog stepena, specijalističke akademske studije kriminalistike traju godinu dana i vrede 60 ESPB. Smerovi na ovom studijskom programu su:

  • Kriminalističko-forenzičke identifikacije
  • Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminala
  • Bezbednosna zaštita lica i imovine
  • Izvršno upravljanje u sistemu državne uprave

Master akademske studije kriminalistike traju takođe godinu dana i nose 60 ESPB, a po završetku student dobija zvanje master kriminalista.

Kriminalističko-policijska akademija ima zaključenu saradnju sa brojnim domaćim institucijama, kako u oblasti obrazovanja, tako i u drugim sferama.

Izdavačka delatnost Akademije usmerena je na objavljivanje stručne literature, monografija i časopisa za nastavo-obrazovni i naučno-istraživački rad. Akademija objavljuje NBP žurnal za kriminalistiku i pravo.

Jedna od organizacionih jedinica Akademije je i Š kolska policijska ispostava (ŠPI) koja studentima pruža praktično znanje i iskustvo.

Kriminalističko-policijska akademija ostvaruje naučno-istraživački rad kroz rad na naučnim istraživanjima, objavljivanjem stručnih časopisa i zbornika radova i organizovanjem naučnih i stručnih skupova.

Kriminalističko-policijska akademija redovno učestvuje na međunarodnim skupovima, kao učesnik, ali i organizator.

Studenti Akademije učestvuju u raznovrsnim sportskim aktivnostima i osvajaju medalje u ime škole.

Adresa: Cara Dušana 196, 11080 Zemun
Tel. 011/31 61 444
veb sajt: www.kpa.edu.rs
e-mail: dekanat@kpa.edu.rs